Foto: Emma Berkman

Naturreservat

Under senare år har intresset för att vårda miljön genom att försöka bibehålla olika varierande landskapstyper ökat starkt. Här ingår också en strävan att försöka bevara sällsynta växter, insekter och andra smådjur, som ställer krav på en viss specifik miljö, till exempel gamla och murkna lövträd, där det finns en rik insektsflora.

Vi har nu en lagstiftning, som tvingar markägaren att ta långtgående naturhänsyn i dessa avseenden, men många markägare har av eget intresse börjat ta omfattande naturvårdshänsyn i såväl skogs- som jordbruk. Dessa hänsyn går ofta en bra bit längre än vad lagstiftningen kräver.

Ett sätt att ta hänsyn till naturen är att avsätta reservat. Det kan röra sig om reservat, som länsstyrelsen sanktionerat och uppställer vissa skötselkrav på, eller det kan vara reservat av mer privat karaktär, där myndigheterna kanske bistått med råd, men där det inte råder några absoluta skötselkrav.

Svenska kyrkan har under senare år försökt ta sitt ansvar för miljövården bland annat genom att avsätta reservat. Inom Strängnäs stift har under de senaste åren upplåtits mark för tre reservat, som länsstyrelsen sanktionerat reservatbestämmelser för. Dessutom har tre nya reservat avsatts med litet lägre skyddsstatus - Kyrkoreservat.

Totalt finns nu inom stiftet 14 reservat av olika typer.

I flertalet reservat finns uppsatt en tavla, där reservatet beskrivs, i en del fall anges lämpliga vandringsstigar och reservatets gränser är utmärkta genom vita ringar målade på gränsträd och med dekaler.

Besök gärna kyrkans reservat, men var varsam och hjälp till att bevara reservaten rena och skräpfria!