Miljö och hållbar utveckling

Allt liv är värdefullt och som kyrka är vi kallade att värna hela Guds skapelse. Strängnäs stiftskansli, medarbetare och förtroendevalda, ska genom ord och handling vara en förebild och ta ansvar för en hållbar utveckling. Stiftskansliet ska även inspirera och öka medvetenheten hos församlingar.

Strängnäs stiftskansli blev den 30 november 2020 diplomerad enligt Svenska kyrkans miljödiplomeringsfas 1 med följande målområden:

Foto: Illustratör Susanne Engman
  • Pastoral verksamhet - Stiftets engagemang för miljö och hållbar utveckling kommer till uttryck i de gudstjänster, kurser samt utbildningar vi ansvarar för. Vi skapar medvetenhet genom Strängnäsmodellen samt i övriga främjande uppgifter.
  • Förvaltning och ekonomi - Vi tar hänsyn till miljö och mänskliga rättigheter i förvaltning av våra tillgångar.
  • Byggnader, kemikalier och avfall - Vi ska minska vår elanvändning och ha 100% förnyelsebar energi. Vårt kemikaliebruk ska vara så miljövänligt som möjligt. Avfall sorteras och minimeras
  • Varor och tjänster - Vid köp av varor och tjänster prioriteras lokalproducerat, miljövänligt och mänskliga rättigheter.
  • Transporter - Tjänsteresor ska så långt som möjligt vara hållbara för miljön.
  • Kommunikation - Kommunikation kring hållbarhetsfrågor sker kontinuerligt i kunskapssyfte och huvudsakligen digitalt.

Ladda ner huvuddokumentation för Strängnäs stiftskansli miljödiplomering fas 1 (PDF)