Lundby äng

Hallsbergs kommun, Viby pastorat

Från 1991 har föreningen Vibysjöns räddning arbetat med återställandet av den igenvuxna sjön via vassbekämpning. 

I områdets norra del finns en lövskog, som planterades i slutet av 1800-talet. Den har man försiktigt gallrat under senare tid.

Kyrkoreservat
Reservatet omfattar 15 hektar.
Inom området finns en öppen plats, Lundby äng, med fornlämningar.