Lännäs strandäng

Örebro kommun, Askers pastorat

Reservatet gränsar till Hjälmaren.

Naturreservat Strängnäs stift, Lännäs strandäng.

Kyrkoreservat
Reservatet omfattar 5,5 hektar hagmark och är beväxt med ett blandbestånd av lövträd bland annat ek, alm och hassel. Området är utarrenderat för fårbete.