Jord, skog och prästlönefonder

Svenska kyrkan förvaltar mycket mark och fastigheter. Så har det varit sedan de allra första församlingarna bildades i Sverige.

Prästlönetillgångarna är stiftelseliknande tillgångar. Det betyder att de inte är en del av Svenska kyrkan, utan fristående, självständiga juridiska personer som förvaltas av respektive stift. Det innebär att stiftsstyrelsen i Strängnäs stift är styrelse, och förvaltningsansvarig, för prästlönetillgångarna i vårt stift.

---

En församling fick nämligen bildas först när man kunde avlöna en präst.  Avkastning från skogs- och jordbruksfastigheter blev en del av prästens lön och därför kallas denna egendom fortfarande för prästlönetillgångar. Hit hör även hus på dessa marker och de fonder som bildades när prästlönetillgångar såldes - prästlönefonder.

Sedan 1995 är det stiften inom Svenska kyrkan som förvaltar prästlönetillgångarna, tidigare skötte församlingarna det själva.

I Strängnäs stift är det sedan 2018 Egendomsutskottet som har totalansvaret för stiftets jord, skog och prästlönefonder och har hand om frågor kring arrenden, köp och försäljningar av jordbruks- och skogsfastigheter. Det är Stiftsstyrelsen som väljer 7 ledamöter till utskottet.

Förvaltningen är uppdelad på tre enheter:

  • Jord (arrenden, hyror och övriga upplåtelser)
  • Skog (skogsprodukter)
  • Prästlönefondförvaltning

Avkastningen från jord, skog och prästlönefonder delas varje år ut till församlingar och samfälligheter i stiftet proportionerligt efter vad enheten bidrog med 1995 när stiften tog över förvaltningen.

Miljöcertifiering

En del i stiftets miljöarbete är att skogsmarken är certifierad enligt FSC®. Det verkar för ett ansvarsfullt skogsbruk, både i Sverige och i världen. FSC står för Forest Stewardship Council® och är ett marknadsdrivet verktyg för att balansera och värna sociala, ekonomiska och miljömässiga värden i skogen.

Bevara biologisk mångfald

FSC logotyp, märket för ansvarsfullt skogsbruk. Ett vitt träd på grön bakgrund.

Vi gör stora insatser på miljöområdet för att bevara den biologiska mångfalden. Den största satsningen gör vi i vardagsskogsbruket då vi ståndortsanpassar våra brukningsmetoder efter flora och fauna. Detta innebär i praktiken att vi sparar träd och buskar efter vattendrag för att förhindra kväveläckor, lämnar kvar redan döda träd, gör högstubbar för att ge mat och boplats åt fåglar och insekter. Lämnar lövträd samt anpassar trädslagsval efter markens naturliga förutsättningar.

Här kan du läsa mer om skogsbruket inom prästlönetillgångar Strängnäs stift

Kontaktpersoner Egendomsförvaltningen

Petra Odén
Egendomsförvaltare
petra.oden@svenskakyrkan.se
0152-234 53

Jessica Horvat
Administratör
jessica.horvat@svenskakyrkan.se
0152-23478

Jonas Lindeberg 
Handläggare
jonas.lindeberg@svenskakyrkan.se
0152-23409

Solkraft från ovan

Alla Prästlönetillgångar i Sverige driver just nu ett projekt som heter Storskalig elkraftproduktion från större, effektiva och uthålliga Solkraftsanläggningar genom ökad Kyrklig Samverkan. En del i projektet är kunskapswebinarium om storskaliga solkraftsanläggningar för alla intresserade medarbetare i Svenska kyrkan. Du kan läsa mer om projektet och kommande webinarium här

Kyrkan och skogen – en film om virke, värderingar och vägval

Svenska kyrkan förvaltar knappt två procent av Sveriges skogar. I denna film om kyrkan och skogen får vi ta del av olika perspektiv på skogsbruket.

Ersättning vid markintrång

Stiftets uppdrag är att förvalta skogs- och jordbruksfastigheterna på bästa sätt, bland annat genom att förhandla om ersättning vid intrång på stiftets fastigheter.

Egendomsutskottet

Egendomsutskottet som har totalansvaret för stiftets jord, skog och fonder och har hand om frågor kring arrenden, köp och försäljningar av jordbruks- och skogsfastigheter.