Ersättning vid markintrång

Stiftets uppdrag är att förvalta skogs- och jordbruksfastigheterna på bästa sätt, bland annat genom att förhandla om ersättning vid intrång på stiftets fastigheter.

De fastigheter som förvaltas av Prästlönetillgångar i Strängnäs stift berörs regelbundet av olika typer av intrång, bland annat i samband med utbyggnad av fibernätet.

Denna fråga har samtliga Sveriges 13 stift att hantera och det finns gemensamma riktlinjer som Egendomsutskottet i Strängnäs stift har beslutat att följa.
 
För närvarande är 18 kr/m den ersättning som Prästlönetillgångar i Strängnäs stift har yrkat på ärenden som gäller upplåtelse för olika typer av ledningar och även har tecknat avtal på.

Vår önskan är att behandla alla kommersiella ledningsägare lika, men i alla former av förhandlingar måste man ge och ta. När upplåtelser har tecknats på andra ersättningsnivåer beror det bland annat på hur avtalet är utformat och hur ledningen förläggs.
 
Som markägare har du förbundit dig till ett markintrång som ofta gäller i femtio år.
Stiftet - likt andra markägare runt om i landet - vill ha en ersättning både för den fördyring som en ledning ger i brukandet av jord- och skogsmark men även för att täcka framtida kostnader. Om en ledning är förlagd på felaktigt sätt så kan det bli betydande summor för fastighetsägaren. Det kan till exempel vara avgrävda dräneringsrör i åkermark, skador på vägar mm. För att reglera detta krävs ett avtal som tydligt reglerar hur ledningen ska förläggas (ex fyllnadshöjd) och hur ansvaret för ledningen regleras.
 
Svenska kyrkan är en av få aktörer som finns kvar på landsbygden. Vi bidrar till utveckling och att människor har möjlighet att bo kvar. Vi är en demokratisk organisation och beslut som rör förvaltningen av våra fastigheter tas av ett egendomsutskott bestående av förtroendevalda.

Stiften inom Svenska kyrkan har i uppdrag att förvalta skogs- och jordbruksfastigheterna på bästa sätt, så att pengarna ska räcka till många generationer församlingsbor framöver.