Egendomsutskottet

Egendomsutskottet som har totalansvaret för stiftets jord, skog och fonder och har hand om frågor kring arrenden, köp och försäljningar av jordbruks- och skogsfastigheter.

Stora värden i mark och fastigheter

Svenska kyrkan förvaltar mycket mark och fastigheter. Så har det varit sedan de allra första församlingarna bildades i Sverige.  En församling fick nämligen bildas först när man kunde avlöna en präst.  Avkastning från skogs- och jordbruksfastigheter blev en del av prästens lön och därför kallas denna egendom fortfarande för prästlönetillgångar. Hit hör även hus på dessa marker och det kapital som skapats.

Sedan 1995 är det stiften som på uppdrag av Svenska kyrkan förvaltar prästlönetillgångarna, tidigare skötte församlingarna det själva. I Strängnäs stift är det egendomsutskottet som har totalansvaret för stiftets jord, skog och fond och har hand om frågor kring skötsel, köp och försäljningar av jordbruks- och skogsfastigheter. Stiftsstyrelsen utser ledamöter till utskottet.

Förvaltningen är uppdelad på tre enheter:

  • Jord (köp, försäljningar, arrenden, hyror och övriga upplåtelser)
  • Skog (övergripande ansvaret för skogsinnehavet)
  • Fondförvaltning (aktier och övriga värdepapper)

Avkastningen från jord, skog och fonder delas ut till församlingar och samfälligheter i stiftet proportionerligt efter vad enheten bidrog med 1995 när stiften tog över förvaltningen.

Jord, skog och prästlönefonder

Svenska kyrkan förvaltar mycket mark och fastigheter. Så har det varit sedan de allra första församlingarna bildades i Sverige.

Egendomsutskottets ledamöter för mandatperioden 2022-2025 valdes på stiftsstyrelsens sammanträde i januari 2022.

Ordinarie
Tomas Fors (ordförande)
Arne Närström (vice ordförande)
Christina Södling
Håkan Trygg 
Niclas Fourner Winghamre 
Johan Schenström
Annica Zetterholm 

Ersättare: 
Jan-Olov Karlsson
Niklas Nilsson 
Benny Larsson
Erik Nilsson 
Ewa Sohlborg  
Curth Jacobsson
Lennart Ygstedt

Sammanträdesdagar 2023

8 februari
22 mars (bokslut)
31 maj (exkursion för egendomsutskottet 30 maj)

20 september (budget), (exkursion den 19 september)
9 november.
xx december

med reservation för ändringar