Domkapitlet

Domkapitlet ska ha tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och pastorat samt över verksamheten i stiftet. Det är bestämt i kyrkoordningen.

Domkapitlet ska utöva tillsyn

Domkapitlet ska ha tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och pastorat samt över verksamheten i stiftet. Det är bestämt i kyrkoordningen. 

I domkapitlets tillsyn ingår:

  • råd, stöd och hjälp, dels i frågor som rör kyrkans lära, böcker, sakrament, gudstjänst och övriga handlingar, dels i rättsliga frågor.
  • utfärdande av församlingsinstruktion
  • biskopens visitationer
  • granskning av hur präster och diakoner utövar sina uppdrag och efterlever avgivna vigningslöften
    prövning av behörighet att utöva kyrkans vigningstjänst
  • vissa befogenhetsprövningar
  • beslutsprövning

De som är vigda till uppdrag inom Svenska kyrkan (präster och diakoner) har ett särskilt ansvar inför domkapitlet. De är genom sina avgivna vigningslöften förpliktade till Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

Ledamöter i domkapitlet 2022-2025

I domkapitlet sitter biskopen, domprosten, en ledamot som väljs av stiftets präster och diakoner samt fyra ledamöter som utses av stiftsfullmäktige varav en ledamot ska inneha domarkompetens.

Ordinarie

Johan Dalman, ordf
Domprost Christofer Lundgren
Åsa Gruffman, diakon
Robert Schött (domarledamot)
Marianne Thor, S
Inger Fredriksson, C
Agneta Gustavsson, POSK

Ersättare

Ove Nyman, kyrkoherde
Josephine Cummings, församlingsherde
Lars Seger (domarledamot)
Lars G Linder, S
Thorbjörn Ahlin, C
Birgitta Ehrenström, POSK

2023

Sammanträden
Lördag 21 januari präst- och diakonexamen
Måndag-tisdag 13-14 februari (den samlade stiftsledningen)
Tisdag 14 mars
Torsdag 13 april
Tisdag 16 maj
Lördag 7 juni präst- och diakonexamen

Torsdag 17 augusti
Torsdag 14 september
Torsdag 12 oktober
Torsdag 9 november
Torsdag 14 december

Intervjudatum
Måndag 9 januari
Måndag 30 januari
 Måndag 27 februari
Måndag 27 mars
Måndag 24 april
Måndag 29 maj
Måndag 19 iuni

Måndag 28 augusti
Måndag 25 september
Måndag 23 oktober
Måndag 27 november

Med reservation för ändringar