Hotbild mot ett 900 år gammalt kulturarv

Man kan tro att t ex statikproblem och läckande tak är bland de största hoten mot våra kyrkors medeltida taklag. Detta är tyvärr endast delvis sant.

Statikproblem kan finnas länge utan att upptäckas, men med tanke på taklagens ålder förekommer de relativt sällan. Läckande tak upptäcks oftast relativt snabbt och kan åtgärdas.

Det hantverkshistoriska värdet på kyrkvindar med taklag från medeltiden har länge varit okänt. Flertalet inventerade taklag har kompletterats och förstärkts under åren och en hel del installationer har utförts, mer eller mindre hårdhänt. I några fall har åtgärderna försvårat undersökningen, men framförallt har stora historiska värden gått förlorade, ofta helt i onödan.

Ett potentiellt hot mot de medeltida taklagens bevarande är isolering av kyrkvindarna. Isolering försvårar besiktning av vindar och taklag, bland annat genom att dölja delar av konstruktionerna. Lösull och mattor av mineralull gör arbete på vindarna ohälsosamt. Det är också svårt att röra sig på vinden utan att skada isoleringen.

 

Exempel på vind isolerad med isoleringsmattor

Även mer modern och ekologiskt riktig lösull av trä- eller pappersfiber medför att eventuella målningar och mycket av timmermanskonsten täcks av ett fint lager damm, som är svårt att avlägsna utan att skada underlaget. Felaktigt isolerade vindar kan dessutom medföra att ventilationen påverkas vilket kan orsaka fuktskador i konstruktionerna.

 

Exempel på vind isolerad med lösull

El- och brandlarmsinstallationer görs ofta utan hänsyn till timmermanskonsten och ska inte monteras på eller dras igenom trädelar med behuggen yta. Elinstallationer ökar dessutom risken för att brand ska uppstå. Ett bra alternativ till fast belysning är portabla batteridrivna ledlampor.

Viktigt att tänka på vid städning av vindarna är att undvika slentrianmässigt användande av torrsug/grovdammsugare då dessa förstör ovärderligt arkeologiskt material som kan ha legat på vinden sedan byggtiden. Om städning ska utföras ska den göras för hand och under antikvarisk/arkeologisk ledning.

Bilderna nedan
Exempel på mycket olämpliga elinstallationer på tidigmedeltida brädor dekorerade med romanska liljor i relief. Fotografierna är tagna med fem års mellanrum. Nya installationer har utförts, vilket visar på behovet av en ökad kunskap och förståelse för vårt gemensamma kulturarv.

Elinstallation 1
Elinstallation 2