Meny

Gravskick

Läs om vilka olika typer av gravar vi erbjuder på våra kyrkogårdar

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö erbjuder olika gravskick på våra kyrkogårdar.

KISTGRAVPLATSER

Kistgravplatser är historiskt sett den vanligaste gravtypen. Det finns kistgravplaster med plats för en kista men också med plats för flera kistor. Kistgravplatser kan kompletteras med urnor. De upplåts idag med 25 års gravrätt. Gravrättsinnehavaren får sätta upp gravanordning och plantera på gravplatsen. Kistgravplatser finns på alla våra kyrkogårdar.

URNGRAVPLATSER

Urngravplatser är också mycket vanligt förekommande och även dessa kan bestå av flera gravar. De upplåts idag med 25 års gravrätt. Gravrättsinnehavaren får sätta upp gravanordning och plantera på gravplatsen. Urngravplatser finns på alla våra kyrkogårdar.

ASKGRAVPLATS

Askgravplats är ett alternativ för den som vill ha en grav märkt med namn och där gravskötsel ingår i 25 år. Askgravplatsen har en gravvård med namnplatta och upplåts med gravrätt i 25 år som kan förnyas. En askgravplats är avsedd för 1–4 askor och det ska finnas gravrättsinnehavare.  Askan gravsätts i tygurna av sammet och anhöriga kan närvara vid gravsättningen. Församlingen svarar för en kollektiv plantering i anslutning till askgravplatsen. För namnplattan tar församlingen ut en avgift, som avser kostnad för namnplatta samt montering. Församlingen tar också ut en skötselkostnad för planteringen under tiden för upplåtelsen om 25 år. Gravrättsinnehavarna får medverka till utsmyckningen med snittblommor och ljus. Om ytterligare en aska gravsätts förlängs gravrätten automatiskt så att gravrätten blir 25 år från senaste gravsättningen. Vid förlängningen tas en ny avgift ut för eventuell omgjutning av namnplattan samt en skötselkostnad för tiden som gravrätten förlängs med. Askgravplatser finns på Södra och Gamla kyrkogården. 

MINNESLUND

Minneslunden är ett gravskick av kollektiv och anonym karaktär där avlidnas aska gravsätts inom ett gemensamt område. Askan gravsätts antingen genom nedgrävning eller spridning. Gravsättningen noteras i gravboken enligt begravningsförordningen. Askans läge i minneslunden markeras inte och enskilda gravvårdar och planteringar förekommer inte. Gravsättning av aska utförs av församlingen under värdiga former utan närvaro av anhöriga. Församlingen svarar för minneslundens vård och för all plantering inom denna. Besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på plats som församlingen anvisar. Vissna blommor och rester av ljus tas bort av församlingen. Minneslund finns endast på Strängnäs södra kyrkogård.

Muslimskt gravkvarter

På södra kyrkogården finns muslimska gravplatser. Utformning och läge är det som utmärker ett muslimskt gravkvarter. Graven markeras ofta med en gravvård även i fotändan. Platsen är skild från övriga kvarter och riktningen på gravplatsen är så att den gravsatte vänder ansiktet mot Mekka. 

Kyrkans begravningsplatser förr och nu

Här kan du läsa och ladda ner broschyren "Kyrkans begravningsplatser förr och nu":

Broschyr (pdf)