Domkyrkan som klassrum

-en resurs i gymnasiearbetet

Högt på ett berg står en katedral, och pekar upp mot skyn.

Kenneth Gärdestad
Pedagogiska teamet

Citatet ur Ted Gärdestads låt skulle mycket väl kunna handla om Strängnäs. Domkyrkan syns från alla håll och är en igenkänning för staden. Domkyrkan är en helt unik resurs för alla som bor i eller besöker Strängnäs.

Kyrkorummet speglar många olika tider och har formats av de människor som besökt den, i historien och idag. Kyrkorummet inbjuder till lärande och samtal om tidlösa frågor kring många olika ämnen. Vår önskan är att domkyrkan också får vara en resurs för skolorna i staden.

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö vill inbjuda Europaskolans och Thomasgymnasiets lärare att förlägga en lektion till domkyrkan. Kyrkans rum och inventarier ger möjlighet till annorlunda perspektiv på olika skolämnen.

Församlingens personal leder en lektion som ger möjlighet till ny kunskap och egen reflektion. Varje lektionsupplägg anknyter till läroplanen Gy 11. Välkommen att boka en lektion.

Samhällskunskap och religionskunskap:

Mänskliga rättigheter

Vi samtalar om frihet och alla människors lika värde utifrån bland annat Biskop Thomas gravsten i högkorets valv, Martin Luther Kings minnesplatta i Martyrernas kapell och domkyrkans olika gravmonument. Vi utgår från FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, och samtalar om när olika rättigheter krockar, om religionsfrihet och kyrkans roll för respekterande av de mänskliga rättigheterna.

Ur Gy 11:
”Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna…”
”Undervisningen ska …. ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald.”

 

 

Religionskunskap:

Tro & naturvetenskap

Utifrån olika platser och föremål i domkyrkan lär vi mer om relationen mellan religion och naturvetenskap. Hur förenliga är dessa båda? Vilket slags gudsbilder underlättar respektive försvårar? Hur går evolutionslärans ”survivor of the fittest” ihop med kristen människosyn? Vilka etiska frågor väcker naturvetenskapens utveckling, till exempel artificiell intelligens (AI)?

Ur Gy 11:
”Eleverna ska ges möjlighet att diskutera hur relationen mellan religion och vetenskap kan tolkas och uppfattas, till exempel beträffande frågor om skapelse och evolution.”

 

Religionskunskap:

Bibelns texter & samhällets frågor

Många av bibelns berättelser handlar om samhälleliga frågor, till exempel hur vi ska förhålla oss till änkan, främlingen, fången, barnen. Bibelns texter har använts i samhällsdebatter, inte sällan av båda sidor i en konflikt, t ex i debatt om aborter, historiskt i Sydafrikas apartheidpolitik. Många hävdar att religion är en privatsak som inte har med samhällsfrågor eller politik att göra. Ja, hur är det egentligen?

Ur Gy 11:
”Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur människors moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner och livsåskådningar. De ska ges möjlighet att reflektera över och analysera människors värderingar och trosföreställningar och därigenom utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka och leva.”

 

 

Musik:

Musikhistoria i praktiken

Från 1200-talet, när Strängnäs domkyrka byggdes, fram till idag har den varit platsen för musik. Där har klingat allt från tidig enstämmig sång till kraftfull orgelmusik och flerstämmig körsång i olika stilar. I kyrkorummet erbjuds klassen prova på och uppleva musik från nu och då - Musikhistoria i praktiken. Kanske läser ni om någon speciell tonsättare, då kan vi anknyta till det.

Ur Gy 11:
Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om musik, begrepp och stildrag från olika tider och kulturer.

 

 

Foto: Wilhelm Rejnus

Historia:

Tidsresor i domkyrkobiblioteket

Strängnäs Domkyrkobibliotek ligger inne i katedralen. Det har sina rötter i medeltiden och innehåller ungefär 2000 volymer böcker. Med utgångspunkt i samlingens unika bokmaterial belyser vi två viktiga perioder i den västliga kulturhistorien:

a)Medeltiden: Vad är egentligen ”medeltiden” och var den verkligen så mörk som det sägs? Kan vi nyansera bilden om vi tittar på medeltiden ur ett annat perspektiv? Vi pratar om hur en bok kunde se ut på medeltiden, vem som hade tillgång till böcker och hur de medeltida klostren och kyrkorna bidragit till att bevara kunskap från antiken intill våra dagar.

b)Renässans och reformation: Med renässansen infördes en revolutionerande teknik: boktryckarkonsten. Vi pratar om hur det gick till att trycka en bok för några hundra år sedan och vad tekniken betytt för det fria ordet och spridandet av nya idéer, t.ex. under reformationen. Vi tittar på bokliga krigsbyten och diskuterar segrarens rätt i konflikter förr och nu.

Ur Gy 11:
”Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna[.] Eleverna ska … ges möjlighet att utveckla sin förståelse av hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden och uppfattningar om framtiden.”

 

 

Gymnasiearbete

De elever som ser Svenska kyrkan eller Strängnäs domkyrkoförsamling som en intressant samarbetspart i sitt gymnasiearbete är välkommen att höra av sig. Kyrkorummet, Domkyrkobiblioteket och Roggebiblioteket finns som resurser, likaså församlingens personal som kan ställa upp för intervjuer, ge materialtips, vara kanal för olika kontakter etc.