Foto: Linda Randgard

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är indelad i församlingar, kontrakt, stift och nationell nivå. Församlingarna har lokal självstyrelse men är samtidigt en del av ett stift och Svenska kyrkan som trossamfund.

Församlingen

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Allt annat som församlingen utför är ett stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift. Församlingen har ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i församlingen.

Pastorat

När flera församlingar samverkar, under ledning av en kyrkoherde, utgör de ett pastorat. Pastoratet har det övergripande lokala ansvaret för att församlingarna fullgör sin grundläggande uppgift. Pastoratet har det ekonomiska ansvaret för alla församlingens uppgifter.

Kontrakt

Stiften är indelade i kontrakt. Varje kontrakt omfattar ett antal av stiftets församlingar. I kontraktet finns en kontraktsprost som utses av biskopen efter samråd med kontraktets präster. Kontraktsprosten ska bistå biskopen med ledning och tillsyn i kontraktets församlingar.

Stift

Stiften är Svenska kyrkans regionala nivå som vart och ett leds av en biskop. Stiften utgör geografiska områden som tillsammans täcker hela landet. Varje stift omfattar församlingarna inom stiftets område.
 
Stiftens grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet har även förvaltande uppgifter.
 
Svenska kyrkan har 13 stift med en biskop i varje. I Uppsala stift finns också ärkebiskopen.

Kyrkokansliet i Uppsala

Kyrkokansliet ansvarar för frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan och har drygt 460 anställda varav 160 är stationerade utomlands.
 
Kansliet samordnar, utvecklar och driver frågor som rör organisation och ekonomi, ansvarar för gemensam information och internationellt arbete, ofta i samarbete med de 13 stiften och med olika kyrkor runt om i världen.
 
Kansliet samordnar även frågor som forskning, statistik och religionsdialog.

På kyrkokansliet har ärkebiskopen sitt kansli.