Miljöarbetet

2017 blev S:t Örjans församling miljödiplomerade av Luleå stift. Vad detta innebär kan du läsa om nedan.

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 

Guds skapelse är en underbar gåva till oss människor. Att förvalta denna gåva är en uppgift som vilar på kyrkan, varje församling och varje enskild kristen. Detta vårt arbete måste få genomsyras av Kristi försoning så att nåd, förlåtelse och glädje får bära oss. 

Jesus sa: "Se, jag gör allting nytt".

Vår vision innebär för oss att vi i förkunnelse och handling vill verka för en hållbar utveckling och en rättvis fördelning av jordens resurser. Vi låter skapelseansvaret genomsyra våra beslut och hela vår verksamhet i stort och smått och vi försöker inspirera och utbilda enskilda människor till att leva miljöansvarigt i sina egna liv. Vi vill också skapa hopp och framtidstro genom att erbjuda människor gemenskap och stöd i olika livssituationer och vi åtar oss att arbeta med att ständigt förbättra vårt hållbarhetsarbete och att följa aktuell lagstiftning.

Församlingen har tidigare haft miljöutbildningsdagar med personal och förtroendevalda i församlingen där Per Larsson och Dag Hedin har medverkat.
Vi har också en miljögrupp, tillsatt av kyrkorådet, som arbetar med miljöfrågorna i församlingen och driver arbetet framåt. 

Aktuella delmål

Miljögruppen har arbetat fram vissa delmål som församlingen ska genomföra innan den blir miljödiplomerad. De olika målen finns inom olika områden och är som följer nedan.

Församlingens pastorala verksamhet

 • Att lyfta fram vår miljöpolicy och miljömål i två gudstjänster och samlingar
 • Årligt miljötema för konfirmanderna
 • Miljöarbetet ska synas på sociala medier och på församlingens hemsida
 • Till vårfester och dylikt beställa klimatsmart mat

Förvaltning och ekonomi

 • Församlingen ska ha en tydlig policy kring fonder, aktier och andra placeringar
 • Fastställa en inköpspolicy som har ett större miljö- och hållbarhetsfokus

Byggnader

 • Församlingen vill minska elförbrukningen
 • Församlingen vill minska värmeförbrukningen
 • Det ska finnas energisnål belysning i minst en av kyrkorna/byggnaderna

Kyrkogårdar och markanläggningar

 • Maskinparken ska vara miljöanpassad och vid byte av fordon ska man tänka klimatsmart
 • Blommorna ska vara lokalt eller regionalt odlade
 • Genomtänkt sortering av allt avfall
 • Jordförbättring på kyrkogården skall i huvudsak ske med komposterat avfall

Varor och tjänster - inköp

 • Församlingen ska skapa en upphandlings- och inköpspolicy som styr våra inköp utifrån uppsatta miljömål
 • Församlingen ska alltid ställa miljökrav vid inköp av nya inventarier
 • Församlingen ställer miljö- och rättvisekrav vid livsmedelsinköp

För mer frågor är du välkommen att kontakta församlingen.
storjan.forsamling@svenskakyrkan.se 
0910 - 70 81 00