Foto: Ola Johansson

Gudstjänst

Gudstjänsten - centrum i vårt församlingsliv. Där möter vi Gud i bön och bibelord, sång och nattvard. Vi möter också oss själva och varandra.


Huvudgudstjänsten
Vi firar våra huvudgudstjänster på söndagarna, den dag då Jesus uppstod från döden. Gudstjänst är alltså en fest - ett firande - i glädje över Guds seger. Det firas också många gudstjänster på vardagarna, inte minst alla våra dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster.

Måltiden
När det heter att "vi firar mässa", betyder det att vi har en gudstjänst med nattvard. Nattvarden är ett av våra sakrament, en handling som Jesus sagt att vi ska göra. Vi tror att vi, genom att ta emot bröd och vin i nattvarden, också tar emot Jesu Kristi kropp och blod. Där får vi ett verkligt möte med Jesus – ett möte som överskrider tid och rum och som inte kan rymmas helt inom den mänskliga förmågan att förstå.  Måltiden är också ett tydligt tecken på gemenskapen med varandra och Kristus.

Barnen i gudstjänsten
Barnen har en särskild plats i Guds rike. Därför är det viktigt för oss att de också har en särskild plats i kyrkans liv. Vi firar regelbundet familjegudstjänster, som är särskilt utformade för att barn ska vara delaktiga och kunna förstå budskapet.


Förnyelse
Vi tror att förnyelse och växande i församlingen har sin utgångspunkt i gudstjänsten, och att förutsättningen för ett levande gudstjänstliv är beroende av en hög grad av delaktighet och gemenskap. Gudstjänsten ska upplevas inspirerande så att man kan gå från den med mer av tro, hopp och glädje. Att arbeta med gudstjänsten som centrum tar sin början i att vi möts till gudstjänst på söndagarna.  I gudstjänsten ska finnas plats för både lovsång, undervisning stillhet och personlig förbön. Vi tror också att sången och musiken är viktig för en levande gudstjänst.