Församlingsinstruktion (FIN)

Varje församling ska ha en församlingsinstruktion och den är i första hand ett redskap för anställda och förtroendevalda. Här kan du läsa mer om FIN och också se vår Församlingsinstruktion.

Varje församling ska ha en församlingsinstruktion (FIN) och församlingar som ingår i ett pastorat ska ha en gemensam sådan. I S:t Örjans fall så är vi ett eget pastorat, dvs vi tillhör inte Skellefteå pastorat. FIN är ett dokument som visar på kyrkans enhet. I en episkopal (Episkopal = en kyrkostruktur där biskoparna har en ledande funktion och roll, i motsats till papalism, där alla biskoparna är underställda påven.) kyrka hör församlingar, pastorat och stift samman. Ett uttryck för detta är FIN.

FIN ska vara användbar både i församlingens verksamhet och för stiftet i dess arbete med främjande och tillsyn. Den är ett grundsyns- och identitetsdokument och fungerar därmed styrande vid arbetet med budget och verksamhetsplaner samt som ett utvärderingsinstrument vid bokslut och årsredovisning.

FIN är i första hand ett redskap för anställda och förtroendevalda medarbetare men kan givetvis också användas mera utåtriktat. Förslag till FIN ska utarbetas av kyrkoherden och kyrkorådet i samråd med domkapitlet. 

FIN är hela församlingens dokument, vilket innebär att det inte per automatik behöver revideras vid ny mandatperiod eller vid kyrkoherdeskifte. 

Här kan du ladda hem vår församlingsinstruktion.