Doppastoral

Doppastoralen är en beskrivning av hur vi möter barnen och föräldrarna i samband med dopet och i uppfölningen av dopet.

Allt S:t Örjans församlingsarbete utgår från det uppdrag som Jesus gav de första lärjungarna då han sade: 
”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt.28:18-20)

Genom dopet och tron tar Gud upp människan i sin gemenskap och för henne in i sin kyrka och församling. Dopet visar på Kristi försoningsverk för varje människa. Vi får genom dopet dela korsets och uppståndelsens erbjudande genom död till liv. Svenska kyrkan godkänner alla kristna dop som skett i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Eftersom dopet är ett av våra två sakrament intar det en särställning i vår Kyrka. Dopet ska därför synliggöras i hela församlingens arbete.

1. Inbjudan till dop


a.) Församlingen ger information (skriftlig och muntlig) om dopet och kyrkans      verksamhet, exempelvis på familjecentralen Ekan och i kyrkans öppna förskolor.

b.) Församlingen  skickar en inbjudan till alla föräldrar som är medlemmar i Svenska kyrkan och som inte har anmält dop av sitt barn ca 4 månader efter barnets födelse.

c.) Förnyad inbjudan till dop vid 3 års ålder i samband med inbjudan till kyrkans verksamhet.

d.) Förnyad inbjudan till dop under v.t. i åk.7, före inbjudan till konfirmation.

e.) Förnyad inbjudan till dop och/eller konfirmationsläsning vid 17 års ålder. Detta ska vara ett konkret erbjudande om samtalsgrupp eller liknande – i församlingen eller i samarbete med t.ex. skolkyrkan – samt information om att man som odöpt stryks ur Svenska kyrkans register vid 18-årsdagen.

2. Dopsamtal


a.) Varje dop ska föregås av ett samtal med föräldrarna som vill låta döpa sitt barn eller med den ungdom/vuxne som vill bli döpt. I samtalet ska framgå vilken dopundervisning (barn- och ungdomsverksamhet, bibelundervisning m.m.) som församlingen har att erbjuda.

b.) Vid samtalet ges familjen en tidning om dopet samt en bönbok för barn. Detta som ett stöd i föräldrarnas ansvar för barnets kristna fostran. Den vuxne som vill döpas erbjuds en bönbok/andaktsbok.

c.) Dopprästen ska också visa på den uppföljning som finns i församlingen för de föräldrar som låter döpa sitt barn/ den vuxne som vill döpas.

3. Dopgudstjänsten


a.) Dop bör hållas i huvudgudstjänst eller vid särskild dopgudstjänst.

b.) Dop på annan plats sker när det finns särskilda skäl.

c.) Vid varje dop bör församlingen vara representerad av någon utöver präst, vaktmästare och musiker. Gärna någon frivillig församlingsbo. Detta för att tydliggöra att dopet sker i och genom församlingen.


4. Dopfördjupning och dopundervisning för barn och ungdom


a.) Vi vill uppmärksamma dopet ytterligare i kyrkorna exempelvis genom dopträd eller annan synlig påminnelse.

b.) Alla barn, döpta eller ej, välkomnas till församlingens barn- och ungdomsverksamhet. Det bör finnas något för varje åldersgrupp, enligt särskild plan.

c.) Syftet med all barnverksamhet i församlingen är att ge barnen kunskap om den tro som de är döpta till, eller kan bli döpta till.

d.) Minst en gudstjänst per år och kyrka ska utformas med tanke på dopet. De som döpts under året får en särskild inbjudan och uppmärksammas i gudstjänsten. De som döpts för 2-4 år sedan blir också personligt inbjudna.

e.) Barnens bibel delas ut till 5-åringarna vid särskilda gudstjänster.

f.) Alla ungdomar välkomnas till församlingens ungdomsverksamhet från åk.6

5. Konfirmation


a.) Under konfirmationstiden ska återknytningen av dopet göras i enlighet med riktlinjerna för konfirmandarbetet.

b.) Varje barn i församlingen inbjuds i anslutning till årskurs åtta och/eller 14-årsdagen att delta i konfirmationsläsningen. De som inte är döpta erbjuds att bli döpta.

6. Ungdomsarbete efter konfirmationen


a.) Församlingen ska erbjuda ungdomsarbete med möjlighet till fördjupning och växt i sin tro och sitt dop, men även erbjuda dop för den som inte är döpt.

7. Vuxenarbete


a.) Vuxna som vill döpas ska få undervisning om dopet, denna undervisning kan ske enskilt eller i grupp. Undervisningen ska innehålla troskunskap, gudstjänstliv, böneliv samt etik.

b.) Vuxna behöver också hjälp att växa och leva i sitt dop. Därför ska församlingen erbjuda möjlighet till detta i små grupper. T.ex. bibelstudiegrupp, hemgrupp, gudstjänstgrupp eller samtalskvällar.

8. Gudstjänst


a.) Som döpta hör vi ihop, unga som gamla. Därför ska alla åldrar alltid känna sig välkomna till kyrkans gudstjänster. Ett mål är att erbjuda någon sorts undervisning riktad till barn i våra kyrkor under gudstjänsttid, eller att det åtminstone ska finnas en välkomnande lekhörna i kyrkorna.
Det är också viktigt att vara särskilt uppmärksam på att alla har möjlighet att fira gudstjänst efter sina förutsättningar. Det bör vara goda förutsättningar för hörbarhet och framkomlighet.

b.) Förnyelse av doplöftena vid påsknattsmässan eller någon annan av påskens gudstjänster. Dop av vuxna kan gärna ske vid detta tillfälle.


9. Årlig utvärdering i januari


a.) av antal odöpta i olika åldrar.

b.) av antal barn- resp. vuxendöpta.

c.) av antalet föräldrar till dopbarn som deltagit i församlingens verksamhet.

d.) av doppastoralen

2009-11-11