Diakoni

Diakoni är kyrkans sociala arbete. Uppdraget är att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

se, lyssna och bekräfta

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om människan i livets alla skeden. Det är kyrkans uppdrag att genom delaktighet och respekt möta människor i utsatta livssituationer. Man kan se det som ett förhållningssätt som ska genomsyra allt som sker i kyrkan. Det handlar bland annat om att se, lyssna och bekräfta, att erbjuda helande miljöer och ge tröst åt de svaga. Individens behov avgör vilka insatser som skall göras. Diakoni handlar om hoppet att till exempel stå vid någons sida när det känns hopplöst, eller att kanske kunna ge ett ljus mitt i mörkret. att vara en medmänniska - "Bära varandras bördor".

många olika områden

För Svenska kyrkan handlar det till exempel om att arbeta med och för dem som på grund av missbruk, psykisk ohälsa, sociala problem, sjukdom, ålderdom eller ensamhet har hamnat i svåra och utsatta situationer. Det diakonala uppdraget innefattar många olika områden som har betydelse för månniskors livsvillkor och för hela skapelsen. Till exempel fredsarbete och miljömedvetenhet.

Internationellt

Svenska kyrkan är en del av den värlsvida kyrkan och har djupa relationer med kyrkor runt om i världen. Hjälp till medmänniskor i andra länder kanalisera via Svenska kyrakns internationella arbete - Hela Världen.

Grupper i församlingen

missionssyföreningen

Dagträff på EFS Ursviken, med trevlig gemenskap, andakt, fika, högläsning och insamling till Svenska kyrkans internationella arbete.

hembesöksgrupp

Träffar med olika innehåll för de som är idéella hembesökare i församlingens regi.

samtalsgrupp för sörjande

Cirka åtta träffar per termin för de som förlorat sin livskamrat.

örjansträffen

Dagträff i S:t Örjansgården, med trevlig gemenskap, andakt, fika, högläsning, insamling till Mentormammorna via Act Svenska kyrkan.

träffpunkt för daglediga

I S:t Örjansgården träffas vi en till tre gånger per termin för trevlig samvaro, fika eller lunch, andakt och ett enkelt program med föreläsning, filmvisning eller sång och musik.

sångstunder på särskilda boenden

Vi upplever igenkännandets glädje i sången och musiken tillsammans med de boende vid några tillfällen per termin.