En psalmbok, en kopp med godis och en träklubba ligger på ett bord.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Styrning och protokoll

Här kan du läsa församlingsinstruktion, policydokument och protokoll från kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd i Stora Lundby-Östad pastorat.

Personuppgiftsbehandling

Svenska kyrkan välkomnar Dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Kyrkofullmäktige Stora Lundby-Östad Pastorat

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i pastoratet, och valdes av församlingsmedlemmar i kyrkovalet i september 2021.

Kyrkoråd Stora Lundby-Östad pastorat

Enligt kyrkoordningen ska varje pastorat ha ett kyrkoråd som styrelse. Kyrkorådets uppgift är att ha omsorg om församlingslivet och för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd, tillsammans med kyrkoherde och arbetslag. De verkställer även kyrkofullmäktiges beslut.

Församlingsråd Stora Lundby

Församlingsrådet är församlingens styrelse, som utses av kyrkofullmäktige. Församlingsrådet ansvarar för församlingens drift och verksamheter.

Församlingsråd Östad

Församlingsrådet är församlingens styrelse, som utses av kyrkofullmäktige. Församlingsrådet ansvarar för församlingens drift och verksamheter.