Grinden in till Stora Lundby kyrkogård.
Foto: Jonas Tobin

Stora Lundby kyrkogård

Idag finns två äldre portar, s k stigluckor, på kyrkogården. En tredje har sannolikt funnits åt söder. Mellan portarna löpte stenmurar. Från olika delar av socknen ledde stigar och småvägar fram mot kyrkan; från söder den gamla häradsvägen som idag ansluter till parkeringsplatsen mellan kyrkan och prästgårdsbyggnaden, från väster och norr kom de som bodde på "fjället" och folket från nuvarande Stannum och Ytterstad, från öster de som bodde i Hjällsnäs och på Öijared.

Norr om kyrkan ligger ett gravkapell som byggdes 1954 och byggdes till 2015.

År 2012 tillkom en särskild askgravplats på kyrkogårdens nordvästra del. Strax intill invigdes 2013 en särskild plats för utomhusgudstjänster. Den består av en kulle, ett altare och ett nytillverkat träkors. Kullen har skapats av de stenar som utgjorde vapenhuset i kyrkan från 1740-talet och som revs i samband med restaureringen 2003.

Gravstenar på kyrkogården.

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln av kyrkogårdarna vid Stora Lundby och Östad kyrkor. Vi har lång erfarenhet och hög kompetens inom kyrkogårdsskötsel.

Exteriörbild av Stora Lundby kyrka

Utse grav

Det finns mycket att tänka på när man ska utse en gravplats. Den här checklistan kan vara till hjälp.