Stora Lundby kyrka och klockstapel.
Foto: Jonas Tobin

Stora Lundby kyrka

Stora Lundby kyrka ligger strax utanför samhället Gråbo. Nuvarande Stora Lundby kyrka är från 1728 men har haft medeltida föregångare på platsen.

Stora Lundby kyrka

Fornlämningar tyder på att det funnits en mycket tidig bebyggelse vid sjön Mjörns sydvästra del. I den ekdunge som idag gränsar till kyrkan finns väster om vägen mellan Gråbo och Stenkullen fornlämningar som tyder på att platsen använts redan i förkristen tid som offerplats ochdärmed är det logiskt att platsen sedan användes för att bygga den första kristna kyrkobyggnaden. Den har funnits enmedeltida kyrka som låg på den plats där den nuvarande kyrkan ligger, men det är osäkert hur den såg ut. Genom tider av krig med Danmark blev underhållet av den kyrkan eftersatt och 1725 beslöts det att bygga en ny kyrka som byggdes på samma plats som den gamla.

 

Den kyrka som finns i dag blev färdig 1728, men vissa tillbyggnationer har skett senare. Vapenhuset tillkom på 1740-talet, och en sakristia kom till först 1939.

1966 genomfördes en inre omfattande restaurering, då mittgången lades om till stengolv, läktarbänkarna togs bort och korets målning från 1700talet togs fram och restaurerades. År 2003 revs det gamla vapenhuset och ersattes med ett större vapenhus med extrautrymmen. Huvudingången flyttades då från väster till det nya vapenhusets norra sida.

Den senaste restaureringen skedde 2012, då putsen på innerväggarna byttes ut, skadade målningar och snickerier åtgärdades, uppvärmningssystemet byttes ut, belysningen förägttrades och det gamal trägolvet under bänkarna byttes mot sten. Sakristian fick också en helt ny inredning.

Klockstapeln

Klockstapeln av trä sydväst om kyrkan är äldre än själva kyrkobyggnaden. Klockstapeln dateras till år 1722 och är av inbyggd typ med klickformad huv. Den har två klockor, den större utan inskription, troligen från medeltiden, den mindre märkt CB (Carin Bjelke) blev omgjuten 1687.

Så hittar du hit:

Stora Lundby kyrka ligger längs Gråbovägen mellan Gråbo och Stenkullen, strax utanför orten Gråbo.
Besöksadress: Stora Lundby kyrkväg, 443 42 Gråbo.

Närmaste busshållplats är Stora Lundby kyrka.