Östad kyrka med blommande körsbärsträd i förgrunden.
Foto: Liselott Johansson

Östad kyrkogård

Den äldre delen av kyrkogården

Kyrkogårdsanläggningen har medeltida ursprung och ska enligt uppgift ha utvidgats åt alla fyra väderstreck kring år 1860. På 1910-talet utvidgades anläggningen åt öster och sitt nuvarande utseende fick anläggningen 1990 då en nyanlagd del i söder invigdes.
De äldre delarna av kyrkogården kantas av en kallmur samt en trädkrans av bland annat alm, lönn och kastanj. Kallmuren fungerar i söder som stödmur. Förutom trädkransen finns en rad med jasminer och syrener intill koret och sakristian samt en solitär lönn ett stycke öster om kyrkan.
Kyrkogårdsdelen från 1990 ligger i söder nedanför stödmuren och kantas av formklippta häckar. Den ansluts till den gamla delen genom två trappor, med steg av natursten samt en processionsväg som löper genom muren.
I den äldsta kyrkogårdsdelens sydvästra hörn ligger ett sockenmagasin från år 1824.

Minneslund och askgravplats

Mitt på den nyaste delen av kyrkogården har anlagts både en minneslund och och en askgravplats. Denna anläggning invigdes 1:a söndagen i advent år 2008. Se mer på sidan "Utse grav".