Östad kyrka i höstskrud.
Foto: Daniel Castor

Östad kyrka

Östad kyrka ligger i en naturskön bygd väster om sjön Mjörn i den nordligaste delen av Lerums kommun. Där kyrkan står har det funnits en eller kanske två kyrkor tidigare. Redan på medeltiden låg det en kyrka på platsen.

Östad kyrka ligger i en naturskön bygd väster om sjön Mjörn i den nordligaste delen av Lerums kommun. Kyrkan ligger nära Östad kyrkby, mellan de mer höglänta partierna längs med Östadåsen och slätten ner mot sjön Mjörn. Längs åsen finns många fornlämningar som gamla åkrar från bronsåldern och framåt samt förhistoriska gravfält. Man har hittat flera stenåldersbostäder längs Mjörns stränder.

Historik

Östad kyrka ligger på en medeltida kyrkplats. Här har det funnits en eller möjligen två kyrkor tidigare. Byns medeltida stenkyrka revs 1690 då man ville bygga en större stenkyrka med rektangulärt långhus och tresidigt kor i öster. Ett litet parti av det medeltida murverket anses bevarat i kyrkans nordvästra hörn.

Kyrkan hade från början varken torn eller sakristia. Det fanns en kyrkklocka i en klockstapel bredvid kyrkan. År 1777 byggdes ett kyrktorn i trä med plats för två klockor. Kyrkklockan i klockstapeln flyttades upp i tornet och en ny större klocka gjöts i Skara av N. Bildsten. År 1916 byggdes en sakristia på södra sidan av kyrkan.

Branden och återuppbyggnaden

1945 brann kyrkan. Eldsvådan förstörde helt kyrkans tak, trätorn och en hel del av inredningen. Flera värdefulla inventarier hann räddas, bland annat den medeltida dopfunten, predikstolen av M. Schmidt från 1715 och altarmålningen av J. Ross från 1729. Arkitekten Axel Forsén ledde arbetet med att bygga upp kyrkan igen på  originalmurarna från 1690. En ny sakristia byggdes söder om koret och ett nytt torn i tegel vid långhusets västra gavel. Kyrkan har idag långhus och kor från 1690 samt torn, sakristia, skifferbelagda tak, fönster och portar från 1945.

Båda kyrkklockorna smälte vid branden 1945. I de klockor som nu hänger i kyrktornet ingår cirka 500 kg malm från klockorna som förstördes. Storklockan är 990 mm  i diameter och väger 600 kg. Lillklockan är 830 mm i diameter och väger 350 kg.
Det är intressant att nämna att den gamla lillklockan också var gjord av gammal malm. Den gjöts 1721 av malm från den medeltida kyrkans klocka och av malm från Östad säteri. Klockorna som finns idag har alltså en del malm som kommer från medeltiden.

Vid renoveringen av kyrkan gjordes interiören om för att likna det utseende kyrkan haft före 1916. Konservatorn och konstnären Thorbjörn Engblad använde fotografier för att återskapa flera delar av inredningen. Det omfattar läktarbröstet som troligen var från 1600-talet med bilder på apostlarna, ljudtaket över predikstolen och några andra träföremål.

Idag är inredningen i en nybarock stil. Det mesta är från renoveringen 1945. Predikstolen och altarmålningen i barockstil är original från 1700-talet.

Så hittar du hit:

Östad kyrka ligger längs väg 190 i Östad by. Närmaste busshållplats är Östads kyrka.

Besöksadress: Östadsvägen 381,  443 74 SJÖVIK

Friluftskyrka med bänkar och altare ute i en skogsdunge vid Östad församlingshem.

Östad kyrkopark och Torins trädgård

Östad kyrkopark har en historia som går minst 120 år tillbaka i tiden. Den användes flitigt på slutet av 1800-talet under kyrkoherde Torins tid. Hans upplevelser av återhämtning i naturen stöds idag av forskning inom hälsa och natur.