Vänstern i Svenska kyrkan

Varför ska man rösta på er nomineringsgrupp i stiftsfullmäktigevalet?

Vi vill att kyrkan ska visa vad det kristna kärleks- rättvise- och solidaritetsbudskapet innebär i praktiken.  Detta gäller inte minst diakonin. Kyrkan ska genom diakonin hjälpa människor att ta makt över sina liv. ViSK vill därför arbeta för att stiftet ska garantera att själavård och samtalsstöd ska finnas kvar och utvecklas på sjukhus, fängelser, universitet och andra institutioner. Stiftet ska även samarbeta med ideella krafter som Stadsmissionen, Hela Människan, Ny Gemenskap och föreningar som stöder asylsökande.

Kyrkan ska vara öppen och tillgänglig för alla oavsett etnicitet, kön, sexuell läggning eller funktionsvariation. Vi ser det som självklart att alla präster i stiftet ska viga par oavsett hur familjebildningen ser ut. Varje församling ska stödjas att manifestera kärleksbudskapet genom att certifieras med Regnbågsnyckeln som ska ge trygghet för alla HBTQI-personer.

Vi vill även ha ett fördjupat ekumeniskt arbete och en religiös dialog för att motarbeta rasism, religionsförtryck, antisemitism och islamofobi. Kyrkan ska aktivt stödja arbetet för en generösare flyktingpolitik och stärkt asylrätt.

Varje församling ska kunna utforma och gestalta gudstjänsten utifrån församlingens behov och önskemål och volontärmedverkan ska öka.

Kyrkan ska visa respekt för skapelsen och inbjuda till engagemang i miljöarbetet. Vi vill att de tillgångar stiftet har i form av skog och mark ska skötas på ett klimatanpassat sätt. Avsikten ska inte enbart vara att få ut så stora vinster som möjligt. Vi är emot försäljningar av mark som har kyrko- och kulturhistoriskt värde men även mark som är viktig för människors behov av rekreation.

Vilken är den viktigaste frågan för Stockholms stift de kommande fyra åren?

Den viktigaste frågan är minskningen av antalet medlemmar i Svenska kyrkan. När inkomsterna minskar är det viktigt att lägga resurserna på verksamhet för dem som har störst behov av hjälp och stöd. Församlingarna i utsatta områden ska prioriteras. Kyrkan ska finnas där människor vistas och bor och särskilt vända sig till barn och ungdomar och deras föräldrar. När människor upplever kyrkan som drivande för att hjälpa de utsatta och för jordens överlevnad i miljö- och klimatfrågor blir kyrkan trovärdig och människor återkommer till kyrkan. Ungdomars engagemang i rättvisefrågor ska tillvaratas i kyrkan. Satsningar bör göras för att öka antalet dop och konfirmationer.

Vilken är den största utmaning Svenska kyrkan generellt står inför och vad vill ni göra åt den?

Medlemsantalet i Svenska kyrkan sjunker, färre barn döps och fler går ur kyrkan. Detta innebär att kyrkans intäkter minskar och verksamheterna drabbas. ViSK vill motverka detta genom att kyrkan engagerar sig mer i samhällsfrågor och samarbetar mer med övriga civilsamhället. Kyrkan ska kämpa mot ojämlikhet, åldersdiskriminering, våld mot kvinnor, rasism, homofobi och transfobi och för en välfärd för alla. När människor upplever att kyrkan är solidarisk och inkluderade och erbjuder en fristad för alla finns alla möjligheter att öka medlemsantalet.