Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Stockholms stift Besöksadress: Klara Södra kyrkogata 1, 11152 Stockholm Postadress: Box 163 06, 10325 Stockholm Telefon:+46(8)50894000 E-post till Svenska kyrkan Stockholms stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Integritetspolicy för Stockholms stift

I vår integritetspolicy informerar vi om hur Stockholms stift (i det följande: stiftet, vi) behandlar personuppgifter om dem som på olika sätt kommer i kontakt med oss och som vi registrerar personuppgifter om. Med Stockholms stift avses i detta dokument stiftsorganisationen och inte stiftets församlingar och pastorat.

Genom integritetspolicyn lämnar vi information enligt reglerna i EU:s nya dataskyddsförordning (se faktarutan här intill).

Vi är måna om din personliga integritet och att skydda dina personuppgifter. Inom
stiftet har vi en funktion som arbetar med dataskyddsfrågor och ett dataskyddsombud.

Kontaktuppgifter se nedan.

Ladda ner hela Stockholms stifts integritetspolicy i pdf-format här

Hur vi behandlar personuppgifter i vår verksamhet

Informationens innehåll

Ändamål
Varför vi behandlar personuppgifter. Det kan handla om övergripande syften med verksamheten som t.ex. att hantera stiftets tillsyn men också mer precisa ändamål som t.ex. bokföring eller administration.
Laglig grund
Vi informerar också om vilken laglig grund vi stödjer oss på. Dessa är avtal (t.ex. anställningsavtal och våra stadgar, kyrkoordningen), samtycke, berättigat intresse (vi ska också beskriva vad intresset består av), allmänt intresse och rättslig förpliktelse.
• Mottagare och vilka vi lämnar uppgifter till.
• Hur länge vi behåller uppgifter.
• Förekomst av profilering.

Via länkarna nedan beskrivs mer detalerat hur vi behandlar personuppgifter i olika verksamheter där stiftet har ett personuppgiftsansvar. 

Kontakter med biskopen

Hantering av fonder vi beviljar medel från

Rekrytering

Antagning av diakoner och präster

Själavård, handledning och stödsamtal

Andlig vård inom sjukvård och psykiatri

Vår växel

Kommunikation

Biskopsval

För våra församlingars och pastorats verksamhet

I vissa fall behandlar vi personuppgifter även för församlingars och pastorats räkning som personuppgiftsbiträde. Där är det deras ansvar att informera men vi lägger även ut information om de behandlingarna här.

Växel för församlingarna

Servicebyråns verksamhet

Har du synpunkter på församlingarnas eller pastoratens behandling i dessa processer får du vända dig direkt till dem.

Våra anställdas personuppgifter

I alla processer som beskrivs ovan behandlas våra anställdas personuppgifter (t.ex. namn, kontaktuppgifter, mejladresser, telefonnummer, titel, befattning) när de utför sina arbetsuppgifter, t.ex. när de svarar på en fråga eller kontaktar någon. Olika ändamål med behandlingar beskrivs i varje process ovan och gäller också för anställdas personuppgifter. Den lagliga grunden för behandling är avtal (anställningsavtalet) och ibland kan en rättslig förpliktelse tillkomma (den beskrivs då i respektive process).

Vår mejl- och dokumenthanteringspolicy

I de olika processerna ovan beskrivs hur vi hanterar mejl och olika dokument. För att göra bilden helt komplett redovisar vi också principer vi antagit för personuppgifter som finns i vår mejl- och dokumenthantering:

  1. De bestämmelser om diarieföring och gallring som finns i kyrkoordningen och andra Svenska kyrkans bestämmelser ska alltid iakttas.
    Se www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen 
  2. För dokument som inte är färdigställda eller annars inte omfattas av punkt 1 gäller följande: Stiftet ska ha en tydlig dokumenthanteringsstruktur som innebär att flera versioner av dokument undviks (dokument ska sparas på ett sätt i en mapp).
  3. Om mejl behöver sparas ska de diarieföras i den utsträckning det krävs enligt kyrkoordningen och i övrigt sparas ner i rätt mapp enligt punkt 2.
  4.  När ett dokument/nedsparat mejl inte längre behövs för det ändamål det sparats för ska det gallras. Om det finns behov att spara visst dokument som mall ska dokumentet rensas på alla personuppgifter innan mallen sparas.
  5. Det ska finnas en tydlig behörighetsstyrning både i diarieföringssystemet och i dokumenthanteringssystemet så att enbart de personer som behöver få tillgång till personuppgifter har tillgång.

Nationella system

Svenska kyrkan på nationell nivå har tagit fram flera nationella IT-system och stöd som vi använder i stiftets verksamhet. I många av processerna ovan kan därför ett gemensamt personuppgiftsansvar föreligga eftersom vi inte helt kan bestämma över hur de systemen utformats. Detta styr också hur vi kan arbeta i våra processer.

Dina rättigheter

Om du tycker att vi behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller att de behöver kompletteras har du rätt att begära att vi rättar dem och om du inte vill att vi ska fortsätta behandla personuppgifter har du rätt att begära att vi ska radera dem. Vi kommer rätta och radera personuppgifterna om det är möjligt i förhållande till vårt ändamål med behandlingen, de lagregler vi är skyldiga att följa och de avtal som vi ingått med dig som registrerad (t.ex. anses kyrkoordningen, som är våra stadgar, vara ett avtal mellan oss och de som är medlemmar i Svenska kyrkan).

Om du gett ett samtycke till behandling har du alltid rätt att återkalla samtycket och då kommer vi radera personuppgifterna som omfattas av samtycket. Du kan också invända mot behandling vi gör beträffande marknadsföring eller profilering och om du har egna personliga skäl för att inte vilja få uppgifterna behandlade. Om du invänder kommer vi att pröva om vi ska radera dem. Självklart kommer vi alltid att radera personuppgifter om du inte längre önskar ta emot information från oss. Vi är också skyldiga att självmant radera i flera fall.

Om du är i en rättslig tvist och behöver dina personuppgifter som bevis kan du också begära att vi inte raderar dina uppgifter (kallas begränsning). Du har också rätt att begära begränsning när du ber oss rätta eller radera uppgifter, vilket innebär att vi får inte använder uppgifterna under den tid vi undersöker om vi kan rätta eller radera dem.

Slutligen har du rätt att få besked om vilka behandlingar vi gör om dig (kallas ibland registerutdrag). Ett sådant ska bl.a. innehålla beskrivning av ändamål och laglig grund med behandlingarna och vilka kategorier personuppgifter det rör. Sådan information har vi redan sammanställt på övergripande nivå – se ovan under Hur vi behandlar personuppgifter – vilket är ett enkelt sätt för dig att få information hur vi arbetar med personuppgifter. Ett registerutdrag innebär att du ska få en överblick över behandlingar så du förstår var dina personuppgifter eventuellt behandlas (du har dock inte en ovillkorlig rätt att ta del av handlingar där dina personuppgifter finns – den frågan får prövas enligt kyrkoordningens regler om offentlighet och sekretess). Observera också att vi inte kan lämna ut registerutdrag om detta kommer i konflikt med lagstadgade krav på tystnadsplikt (gäller bl.a. vårt dataskyddsombud).


Kontakta oss

Det är viktigt för oss att du känner förtroende för hur vi behandlar personuppgifter om dig. Har du frågor eller synpunkter kan du kontakta stiftsjurist Anna Sundelius, e-post anna.sundelius@svenskakyrkan.se eller tel 08-508 940 00 (vx). Detsamma gäller om du vill utöva dina rättigheter (se ovan).

Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud Monika Wendleby, monika.wendleby@passacon.se eller tel 070-399 46 25. Dataskyddsombudet har tystnadsplikt och kan självständigt vidta åtgärder i syfte att verka för ett gott inbyggt dataskydd i stiftet. Om du lämnar uppgifter till henne kommer hon att använda dem i det syftet och lagra dem för att kunna visa vilken grund det finns för hennes rekommendationer och åtgärder, eftersom detta är en viktig del i stiftets inbyggda dataskydd. Uppgifter som inte behövs för detta ändamål kommer att gallras.

Kontakta Datainspektionen

Du har alltid rätt att kontakta Datainspektionen, www.datainspektionen.se/kontakt om du har synpunkter på vår behandling. Detta får du givetvis göra utan att kontakta oss först, men vi värdesätter förstås om du också berättar för oss vad du tycker så vi kan rätta till felaktigheter och ta med synpunkterna i vårt kontinuerliga förbättringsarbete.