Etiska överväganden

Som patient eller närstående ställs du ibland inför situationer där du behöver fatta viktiga beslut. Situationerna kan väcka många känslor och utmana för dig viktiga tankar och värderingar om vad som är rätt.

Det är komplexa situationer som kan upplevas som förvirrande och kräver en möjlighet till reflektion där du kan få tid att överblicka olika valalternativ - se hur andra handlat och kunna hitta en egen ståndpunkt.

När vi står inför dessa etiska överväganden tvingas vi bli tydliga med våra personliga, kulturellt och andligt förankrade föreställningar om mening, mål.

Sjukhuskyrkans anställda kan vara ett stöd i den här processen
De hjälper gärna till med att resonera kring vilka värden och mål som är viktiga för dig och hur dessa kan finnas med i överväganden inför ett aktuellt beslut.

Du har också en möjlighet som patient eller närstående att lyfta de här frågorna med ansvarig vårdpersonal. På sjukhusen finns i regel någon form av etikorganisation som syftar till att rusta och stödja personalen i vårdetiska frågor.