En film om vatten

Vårt klimat förändras i takt med att den globala uppvärmningen ökar. Jordens klimat har redan blivit varmare, och den förändringen kommer att fortsätta.

Hur stor uppvärmningen blir beror på utsläppen av växthusgaser världen över, och hur snabbt utsläppen kan minskas. Det är viktigt att arbeta både med utsläppsminskning och samtidigt med att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

De förändrade förutsättningar som det innebär även här i Sverige, även om vi inte är hårdast drabbade i nuläget, måste vi beakta. Klimatanpassning innebär att rusta samhället och olika verksamheter för de nya utmaningar som en ökad uppvärmning ger. Klimatförändringarna resulterar bland annat i mildare och blötare vintrar, stigande havsnivåer, ändrade flöden i vattendragen, längre perioder av torka och längre växtsäsong. Vi får sannolikt fler tillfällen med extremt väder. Vattenfrågan är således viktig ur flera olika aspekter.

I klimatfilmen från Västervik får vi se exempel på flera positiva effekter av att skapa dammen på begravningsplatsen:

  • en utvecklad rik biologisk mångfald
  • samverkan med kommunen
  • samverkan med brandförsvaret
  • samverkan med den närliggande fotbollsklubben

Klimatnytta

  • Förebyggande klimatanpassningsarbete - bidrar till beredskapsarbetet i lokalsamhället
  • Minskad klimatpåverkan genom minskad energianvändning för vattenrening
  • Minskad påverkan på grundvattnet
  • Minskad övergödning

 

Klimatsmarta kyrkogårdar ger rik biologisk mångfald

Färdplanen för klimatet har möjliggjort ett kyrkogårdsprojekt. Det handlar om att minska klimatbelastningen från begravningsverksamheten och att samtidigt värna om de höga naturvärden som finns på våra begravningsplatser.