En film om krematorier

I Skövde pastorat planeras Sveriges första eldrivna krematorium. Fördelarna är många menar både Eva-Lena Öman, stadsträdgårdsmästare i Skövde kommun och Niclas Sjöberg, kyrkogårdschef i Svenska kyrkan Skövde. I Norrköping nya krematorium drivs ugnarna av rapsoljemetylester, förkortat RME, ett helt fossilfritt drivmedel. Spillvärmen tas sedan till vara för att värma hela byggnaden.

Omställningen fortsätter

I dagsläget finns 58 krematorier inom Svenska kyrkan där en del av det samhällsviktiga uppdraget att bedriva begravningsverksamhet utförs. Tidigare användes till största del fossil eldningsolja och diesel som stödbränsle för att värma ugnarna, men på senare år har en allt större andel av krematorierna övergått till de förnyelsebara bränslena RME (Rapsmetylester), HVO (hydrerad vegetabilisk olja) och biogas. År 2021 drevs 29 krematorier med RME, 7 krematorier med HVO och 2 krematorier med biogas. Men det finns fortfarande ett stort antal krematorier som drivs på eldningsolja och diesel - så ett stort omställningsarbete behöver ske inom de närmsta åren för att uppnå fossilfrihet och klimatneutralitet.

Inte bara övergång till fossilfria stödbränslen är viktig, likaså smart samordning och logistik samt samverkan kring placering av nya krematorier med större upptagningsområden. Ur både klimat- och miljöperspektiv samt gemensamma ekonomiska perspektiv är stora effektiva och välfungerande krematorier ett betydligt bättre alternativ då det är stor miljöpåverkan att bygga, drifta och underhålla denna typ av anläggningar. Ur ett kris- och beredskapsperspektiv är det också viktigt att vi har moderna, välbelägna och väl fungerande krematorier med hög kapacitet.

Klimatnytta

  • Minskad klimatpåverkan genom övergång från fossila till förnyelsebara bränslen.
  • Minskad klimatpåverkan genom effektivare anläggningar med hög driftkapacitet.
  • Minskad klimatpåverkan genom smart placerade större krematorier med goda logistiska lägen och klimatsmarta transportlösningar.