En film om ängsgräs

Hur gör vi med enkla medel något för klimatet? Det undrade Anna-Karin Hjerpe, kyrkogårdsvaktmästare i Romaklosters pastorat tillsammans med kollegorna. Svaret blev ängsgräs.

En livlig insektssurrande blomsteräng är en trivsam upplevelse för många. Det påminner om barndomens upptäcktsfärder och nyfikenheten kring flora och fauna.

Vistelse i gröna miljöer bidrar positivt till vår mentala och fysiska hälsa samt bidrar positivt till klimatet eftersom växter absorberar koldioxid från luften och minskar växthuseffekten. Miljöer med mycket växtlighet ökar dessutom den biologiska mångfalden.

Närmiljön vid våra kyrkor och församlingar kan förvaltas mer hållbart genom att kortklippta gräsmattor istället får växa till och bli ängslik mark. Att hålla kortklippta gräsmattor under vegetationssäsongen kräver många timmars skötsel, pengar och orsakar inte minst betydande fossila utsläpp. Att låta utvalda delar av gräsbeväxta marker istället växa upp minskar den fossila energianvändningen, ger minskat slitage på maskinerna och är en viktig klimatanpassning för att klara av ett torrare och mer regnigt klimat. (Varmare klimat ger mer vatten i atmosfären samtidigt som avdunstningen från bl a marken är större.)

Det är av stor vikt att fossildrivna maskiner och verktyg fasas ut och ersätts med fossilfria alternativ som ger betydligt mindre klimatutsläpp. Att arbeta med maskiner som drivs fossilfritt ger dessutom en betydligt säkrare och behagligare arbetsmiljö ur t ex ljud- och lukthänseende. För att minska utsläppen ytterligare kan växter, träd och buskar planteras för att fånga upp klimatutsläpp från luften samt hårdgjorda ytor ersättas av grönområden för att ta vara på det regn som kommer. En positiv effekt med att utveckla gräsmattor till ängsmarker är att den biologiska mångfalden ökar med både växter och pollinerande insekter.

  • Det finns en positiv effekt på biologisk mångfald likväl som minskad negativ klimatpåverkan: de två stora globala FN-målen 13 & 15 i Agenda 2030
  • Ängsgräs har positiva arbetsmiljöeffekter
  • Det finns ositiva naturvärden liksom kulturvärden och besökares positiva upplevelser samt kunskapsspridning.

Klimatnytta

  • Minskad klimatpåverkan genom mindre areal klippytor
  • Minskad klimatpåverkan genom färre klippningar
  • Minskad övergödning
  • Gynnar klimatanpassning genom mindre vattenanvändning

 

 

 

 

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-13-bekampa-klimatforandringarna/ https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald/

 

 

Klimatsmarta kyrkogårdar ger rik biologisk mångfald

Färdplanen för klimatet har möjliggjort ett kyrkogårdsprojekt. Det handlar om att minska klimatbelastningen från begravningsverksamheten och att samtidigt värna om de höga naturvärden som finns på våra begravningsplatser.