Arbetarepartiet - Socialdemokraterna

Varför ska man rösta på er nomineringsgrupp i stiftsfullmäktigevalet?

Vi socialdemokrater vill att Svenska kyrkan ska fortsätta utvecklas till en öppen och solidarisk folkkyrka, där en plats finns för alla.

Stockholmsregionen är en av världens rikaste regioner. Trots detta är det många som lider av fattigdom, otrygghet och diskriminering. Svenska kyrkan ska i varje kommun, stadsdel och grannskap vara en stark röst för det kristna budskapet om kärlek och solidaritet, bidra till ökad gemenskap mellan människor och reagera mot alla former av främlingsfientlighet och förtryck i religionens namn.

Vi socialdemokrater vill att Stockholms stift ska prioritera de insatser som församlingarna efterfrågar, för att utveckla verksamheten på ett sätt som gör Svenska kyrkan relevant i människors liv.

Stockholms stift ska därför främja erfarenhetsbyte och sprida goda exempel mellan församlingarna på hur gudstjänstliv och verksamhet kan utvecklas. Stiftet ska även stödja församlingarnas lokala arbete och komplettera med insatser som når och berör regionala aktörer.

Vi vill även att stiftet vid tillsyn av församlingar och pastorat ska granska att det råder schysta villkor och aktivt främja församlingarnas systematiska arbetsmiljöarbete i samverkan med facken.

Vilken är den viktigaste frågan för Stockholms stift de kommande fyra åren?

Stockholms stift ska verka för att kyrkan ska vara välkomnande och välkomna till delaktighet inom ramen för församlingarnas grundläggande uppgifter, att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission. Kyrkan ska finnas för och bli ännu bättre på att möta människor där de finns.

Vi vill att Stockholms stift ska präglas av framtidstro och att församlingarna bidrar till ett levande och inkluderande civilsamhälle. Stiftet ska kliva fram som en attraktiv och pålitlig regional aktör och främja Svenska kyrkans samverkan med kommuner, region och andra organisationer i arbetet för ett socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbart samhälle. Stiftet ska fortsätta att gå före i kampen för jämlikhet och inkludering, icke-diskriminering och antirasism, både inom kyrkan och i det svenska samhället.

Kyrkan finns där i tider av oro, sorg och rädsla men också i tider av glädje och skratt. I tider av oro behövs ett hoppfullt budskap om medmänsklighet och solidaritet. Det är så vi vill bemöta de krafter som vill sluta kyrkan inåt och ställa grupp mot grupp. 

Stockholms stift har ett viktigt uppdrag i att stödja församlingarna till att planera, följa upp och utvärdera verksamheten utifrån det som står i kyrkoordningen om församlingens uppgift och syfte: ”Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.” I detta finns en utgångspunkt för oss socialdemokrater i Svenska kyrkans engagemang för rättvisa, jämlikhet, klimat- och miljöfrågor.

Vårt valprogram syftar till att skapa de bästa möjliga förutsättningarna och utgöra kloka prioriteringar för Stockholms stift, med utgångspunkt i det som uttrycks i kyrkoordningen kring syftet med kyrkans uppgift utifrån den verksamhet som bedrivs.

Vilken är den största utmaning Svenska kyrkan generellt står inför och vad vill ni göra åt den?

Det finns lika många relationer till kyrkan som det finns medlemmar. Vissa deltar aktivt i gudstjänstlivet varje söndag, några deltar i eller tar del av kulturverksamheten och andra delar livets stora händelser tillsammans vid dop, konfirmation, vigsel och begravning. Oavsett vilken relation du har till kyrkan står vi upp för att alla medlemmar ska få delta på lika villkor och ha samma rätt till demokratiskt inflytande.  

Svenska kyrkan ska vara en stark röst för det kristna budskapet om kärlek och solidaritet och upplevas som närvarande och relevant i människors vardag. Svenska kyrkan ska vara öppen för alla och inbjuda till delaktighet och en varm gemenskap. Det är en av grunderna i det vi kallar folkkyrkan.

En ekonomiskt hållbar kyrka

Svenska kyrkan står inför att göra nödvändiga och kloka prioriteringar utifrån ekonomiska förutsättningar. Nya arbetssätt och gemensamma lösningar behöver utvecklas för att möjliggöra god resursanvändning inom kyrkans alla nivåer.

En klimatsmart kyrka

Vår tids ödesfråga är klimathotet. Vi socialdemokrater har drivit igenom en nationell klimatstrategi inom Svenska kyrkan och vi vill fortsätta satsa på det nationella arbetet med en klimatsmart kyrka och att alla nivåer ska delta i omställningen, detta gäller inte minst skogsförvaltningen. Vi vill även att Svenska kyrkan ska ta en aktiv del i diskussionen beträffande Agenda 2030 och göra sitt yttersta för att realisera målen i den egna verksamheten.

En socialt hållbar kyrka i hela världen

Vi vill att kyrkans roll i välfärdsbygget stärks genom att samarbetet med offentlig sektor och frivilligorganisationer ökas i syfte att hjälpa och stötta människor i utsatta lägen, samt att det diakonala arbetet stärks för att bryta människors ensamhet och isolering.

Svenska kyrkan ska främja människors idealitet och bidra till trygghet och social välfärd genom att engagera sig i samarbeten med den offentliga sektorn och övriga delar av civilsamhället. Kyrkans internationella engagemang och insamling till ACT Svenska kyrkan ska främjas.

Så kan kyrkan bli ännu mer närvarande och relevant i människors vardag. I den utmaning som Svenska kyrkan står inför finns en fantastisk möjlighet till att skapa hopp och framtidstro.