Foto: Louise Linde

Renovering och återställning av Storkyrkan

Under de närmaste två åren kommer Storkyrkan att renoveras. Puts-, plåt- och stenarbeten kommer att genomföras. Samtidigt med renoveringen återställs exteriören till 1740-talets utseende. Här finner du hela processen i bild, text och audio!

Händer i närtid

Från vecka 1 är huvudentrén avstängd. Entré till kyrkan sker via gården. 

Just nu:
Plåtarbete
uppe i tornet, urnor renoveras
Putsarbete fortsätter
Träarbete pågår uppe i tornet. Med uppbyggnad av tornterassen.
Stenmontering pågår
Ställningar uppbyggt runt tornet, ställningar rivna mot gården


 
 
 

Läs mer

Ett klot i guld!

Nu är ställningarna runt tornet uppbyggda ända upp till klotet precis under tuppen. Hela lanterninen - tornhuvan är täckt! Mot gården är nu ställningarna rivna och fram träder Storkyrkan i sin nya färg. Denna dag hälsar vi på hos plåtslagarna.

Vad händer i lådan?

Har du undrat över trälådan högt uppe på Storkyrkans torn? Vi blir guidade upp av Janne Borg M3 bygg och får träffar timmermän och målare!

Intervjuer

Under augusti/september 2020 kommer arbetsbodar att ställas upp på Storkyrkans gård och sedan kommer byggnadsställningar resas runt kyrkan. Gammal puts kommer att knackas ner och ersättas av ny puts i en ljusare färg än idag. Delar av kopparplåten på tak och tornhuv kommer att bytas ut. Efter cirka 24 månader kommer Storkyrkan i nygammal skepnad att träda fram, redo att smycka vår stad resten av detta sekel.

Tanken är att, i samband med renoveringen av utsidan, även återställa Storkyrkan till 1740-talets utseende då exteriören genomgick en transformation från gotisk tegelkyrka till italiensk barockkyrka. 

 
 

Förarbete

M3 Bygg generalentreprenör för restaureringen

M3 Bygg har erhållit uppdraget av Domkyrkoförsamlingen att i samverkan med KFS AB, kyrkans eget projektledningsföretag utföra renoveringen av Storkyrkan. Projektet är en utförandeentreprenad där kyrkans exteriör ska restaureras.

Storkyrkan rustas hösten 2020

Ett nytt tak ska läggas, tornet ska putsas om, fasaden målas om, skadad sten ska lagas i den mån det är möjligt, annars ska den bytas ut. Dessutom ska detaljer i fasaddekoren som försvann vid den stora renoveringen i början av 1900-talet tas fram.

Frågor och svar

När börjar arbetet med att renovera Storkyrkan?
I slutet av sommaren började arbetet för att förbered för arbetsbodar som nu står uppstälda på Storkyrkans gård.  I slutet av september börjades byggnadsställningar att resas runt kyrkan. Själva renoveringsarbetet påbörjas under hösten 2020 och beräknas vara klart hösten 2022. Storkyrkans inre påverkas inte av renoveringen utan kyrkan kommer att vara öppen som vanligt.

Renoveringen av Storkyrkan är ett projekt som redan pågått i två år med fokus på att kartlägga vad som måste åtgärdas och hur restaureringen ska gå till. Nu går projektet in i en ny, mer konkret fas.

 

Vad ska göras som helhet?
Renoveringen omfattar kyrkans samtliga fasader och takytor, inklusive tornhuv samt gårdens två paviljongbyggnader med anslutande murar och grindar.

 

Vi kommer i så stor utsträckning som möjligt gå tillbaka till den omgestaltning av Storkyrkans exteriör som skedde på 1740-talet. Det innebär att putsen målas in en färg som ligger så nära den färg som användes vid ombyggnaden på 1740-talet. Östfasaden (mot Slottsbacken) återställs genom att kontrasterna mellan huggen sten och målad puts görs starkare. Kopparplåten på tornhuven är i dåligt skick och måste bytas. I samband med renoveringen byts också delar av kopparplåten på kyrktaket eftersom den visat sig vara i ganska dåligt skick.

 

Är renoveringen nödvändig?

Storkyrkan är en unik byggnad med riksintresse. Denna renovering är ett projekt för att rädda och återskapa ett kulturarv som gör att Storkyrkan kan fortsätta att vara en levande katedral för många år fram åt. De senaste åren har till exempel tre ton puts plockats bort från fasaden eftersom den suttit löst på sina ställen så det är hög tid att arbetet kommer igång.

 

Samtidigt är det ett komplicerat arbete som involverar många specialistkunskaper därför har arbetet redan pågått i två år med fokus på att kartlägga vad som måste åtgärdas och hur restaureringen ska gå till. Nu går projektet in i en ny, mer konkret fas.


Vad händer närmaste tiden?

I slutet av sommaren började arbetet för att förbered för arbetsbodar som nu står uppstälda på Storkyrkans gård.  I slutet av september börjades byggnadsställningar att resas runt kyrkan. Själva renoveringsarbetet påbörjas under hösten 2020 och beräknas vara klart hösten 2022. Storkyrkans inre påverkas inte av renoveringen utan kyrkan kommer att vara öppen som vanligt.


När beräknas arbete vara klart?
Själva renoveringsarbetet påbörjas under hösten 2020 och beräknas vara klart hösten 2022.

kontinuerlig information

Renoveringen av Storkyrkan är ett projekt som redan pågått i två år med fokus på att kartlägga vad som måste åtgärdas och hur restaureringen ska gå till. Nu går projektet in i en ny, mer konkret fas.

 

På denna webbplats som är under uppbyggnad kommer vi kontinuerligt att uppdatera information om renoveringen i form av text, bilder och filmer.