Meny

Teologi och livets mening

Introduktionstext Mening: analys och resonans. Carl-Henric Grenholm, professor emeritus i etik, Uppsala universitet

Alla människor reflekterar över frågan om livets mening. Finns det något syfte med mitt liv? Vilket värde har mitt liv för mig och för andra? Kan livet verkligen ha en mening när det är så kort och innehåller så mycket lidande?

Det finns många olika svar på dessa frågor och alla är av lika stort intresse för teologin. Särskilt ägnar sig teologin åt ett kritiskt studium av skilda religioner. Dessa ger viktiga perspektiv på vad det är att vara människa och vad som är
meningen med våra liv. Oftast menar de att Gud är människans ursprung och mål.

I judisk, kristen och muslimsk tradition förstås livet som en gåva. Det är förenat med ett ansvar för andra människor och för skapelsen i dess helhet. Livet är också ändligt, och en dag ska vi ställas till svars för vad vi gjort av våra liv.

Ur ett religiöst perspektiv är meningen med livet inte bara något som jag själv skapar. Den tillvaro vi fötts in i kan förstås som en meningsfull helhet. Gud har skapat världen och har ett syfte med vars och ens liv. Men för att mitt liv ska vara meningsfullt måste jag själv upptäcka och tillägna mig detta syfte. Var och en har sin speciella kallelse i livet.

I kristen tradition förstås målet med livet ofta som en gemenskap med Gud.
Det är i förening med tillvarons grund som jag finner mig själv. Samtidigt är vi alla sociala varelser som är beroende av varandra. Till meningen med livet hör därför också att ta ansvar för medmänniskor. I likhet med Kristus finner vi oss själva när vi lever för andra och accepterar lidandet som en del av vår kallelse.

Teologin är en förnuftig reflektion över dessa frågor om meningen med livet.
Den studerar inte bara innehållet i skilda religiösa traditioner. Den innefattar också en självständig och kritisk reflektion över vad det innebär att vara människa. I ett mångreligiöst samhälle vågar teologin också ifrågasätta uppfattningar inom religiösa traditioner.

Teologin sitter inte inne med de slutgiltiga svaren på frågan om livets mening. Den tar heller inte för givet att den kristna tradition som finns i vårt samhälle alltid har rätt. Men den hjälper oss att förstå skilda uppfattningar och att kritiskt förhålla oss till dem. På så sätt kan vi nå fram till en mer genomreflekterad
förståelse av det mänskliga livet.

Carl-Henric Grenholm, professor emeritus i etik, Uppsala universitet