Ekonomiskt stöd

Hos församlingen finns möjlighet att ansöka om viss ekonomisk hjälp.

Stiftelser och fonder

Stockholms domkyrkoförsamling förvaltar många stiftelser. Merparten är ”anknutet förvaltade stiftelser” där församlingens kyrkoråd utgör styrelsen.Församlingen förvaltar även ”egenförvaltade stiftelser” där stiftelsens styrelse utser sina egna ledamöter enligt testamentet eller legatet. Stiftelsernas tillgångar utgörs av värdepapper, vilka förvaltas externt i enlighet med Stockholms domkyrkoförsamlings placeringsreglemente.

Församlingens stiftelser grundar sig främst på testamenten eller legat från privatpersoner till kyrkoråden i dåvarande församlingarna S:ta Clara, S:t Jacobs och Storkyrkoförsamlingen. Det äldsta legatet är daterat 7 juli 1726 och det yngsta till 1960-talet.

ATT SÖKA BIDRAG UR FONDER

I huvudsak förmedlar församlingen tre grupper av bidrag:
1. Hjälpverksamhet bland behövande.
 Med behövande anser Skattemyndigheten ekonomiska bidrag "upp till drägliga ekonomiska förhållanden".
2. Vård och uppfostran av barn
3. Undervisning eller utbildning

VEM KAN ANSÖKA OM BIDRAG?
Du kan söka om du bor i Stockholm och dess förorter, företrädesvis i Gamla stan eller området kring Jakobs och S:ta Claras kyrkor, eller om du dagligen befinner dig inom S:ta Clara kyrkas område och den verksamhet som bedrivs där.

Information
Diakon Mikael Halldin har besökstid varje fredag i Storkyrkan kl 10.00-13.00. 
Under april 2024 finns Mikael Halldin i S:ta Clara kyrka fredagar mellan 11.00-14.00

Ansökan

OBS inget akut ekonomiskt stöd kan ges utan bara enligt ansökan nedan.

Ladda ned Fondansökan här eller hämta den på Stockholms domkyrkoförsamlings kansli, Stortorget 1, måndag och torsdag kl. 9.00-12.00 eller i någon av församlingens två kyrkor: Storkyrkan och S:ta Clara kyrka.

Till din ansökan ska du befoga uppgift om årlig inkomst samt familjebevis från Skatteverket.

Ekonomiskt stöd
 2024 års ansökningsperioder är 1-30 april samt 1-31 oktober.

Ansökan för ekonomiskt stöd från Stockholms domkyrkoförsamlings stiftelser ska vara församlingen tillhanda under ansökningsperioderna för att tas upp till behandling, det vill säga tidigast första dagen och senast sista dagen. 

Alla ansökningar som inkommer före och efter dessa datum kommer inte att tas upp för behandling och kommer per automatik att avstås och handlingarna kommer inte att sparas.  Samma sak gäller ofullständiga ansökningar där t.ex. efterfrågade intyg och bilagor saknas eller ansökningsblankett är felaktigt ifylld. Även gamla ansökningsblanketter är skäl till avslag.  Handlingarna måste vara kompletta i pappersform och kan inte sändas in eller kompletteras digitalt. Detta för att underlätta en likvärdig handläggning.

Alla beviljade bidrag, såväl som avslag, meddelas via post. Inga besked ges muntligt/skriftligt via telefon eller mail. Detta på grund av sekretess och GDPR.

Ansökan skickas till
Stockholms domkyrkoförsamling
Att: Mikael Halldin 
Box 2122
103 13 Stockholm

eller lämnas på Stockholms domkyrkoförsamlings kansli, Stortorget 1

Det finns även möjlighet att komma till Citydiakoni i S:ta Clara kyrka tisdagar 12.00-15.00 och fredagar 11.00-14.00. Pernilla Landin tar emot för fondansökan, frågor och inlämning av ansökningar. 

Välkommen med din ansökan!