Foto: Johannes Jakobsson-Kärki

Stora Köpinge kyrka

Historia, film och bilder

Historia

Under 1968-1969 genomgick kyrkan en genomgripande restaureing. I samband med denna gjordes också arkeologiska utgrävningar under kyrkan då man bland annat påträffade en mängd småfynd och murrester i höjd med triumfbågen.
 
Kyrkans torn som tidigare hade haft en romansk prägel fick så sent som 1860 sin kraftiga, gotikinfluerade påbyggnad med hög spira.
5-600 år senare kom vissa förstoringar av kyrkan. En sakristia fogades till korets nordöstra hörn 1729 och långhuset fick något av ett sidoskepp mot norr 1768, en utbyggnad som benämns nykyrkan.
 
Under slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet uppfördes Koret och Absiden. Samtidigt breddades långhusets östradel kraftigt.
 
Redan under tidigt 1100-talet anlades en kyrka i Stora Köpinge. Då tillkom det som idag är långhusets västra del. Här återfinns valvmålningar där bland annat S:t Laurentius kan urskiljas med sitt halster, Johannes döparen bärande en bild på Guds lamm och S.t Nicolaus av Myra som var sjöfararnas skyddshelgon.