Foto: Wikipediaanvändare "Jorchr"

Borrie kyrka

Historia, film och bilder

Historia

Borrie kyrka är en av stiftets äldsta och mest intressanta kyrkobyggnader, byggd under 1100-talets första hälft. Byggstilen är romansk och inspirerad från anglo-iriskt håll.

Borrie kyrka är från tidigt 1100-tal och enligt expertis en av Lunds stift mest intressanta medeltidsbyggnader. Byggmaterialet är blandat, i oregelbundna skift placerade stenmaterial, mestadels skiffrig kalksten samt (i byggnadens östra del) huggen sandsten. Byggnaden har en typisk romansk stil med långhus, ett lägre och smalare kor och en halvrund absid längst i öster.

Efter 1869 övergavs kyrkan eftersom den ansågs alltför bristfällig och 1875 omvandlades det forna koret till klockstapel, medan långhuset lämnades att förfalla. Efter nära 60 år kunde dock detta märkliga tempel – tack vare stora ansträngningar och uppoffringar av bygdens folk - med hjälp av prosten Ahlner i Stora Herrestad och patron Borrie på den intilliggande gården med samma namn – restaureras 1928-1929. De båda långhusportalerna togs fram; kvinnornas ingång på norrsidan och männens på sydsidan. Dessa portalers dörrposter konvergerar (sammanlöper) uppåt, vilket tyder på influenser från anglo-iriskt håll. Detta inflytande som nått Skåne via Danmark framträder också i den rika utformningen av partiet kring triumfbågen och de typiska djurskulpturerna – lejon och ryttarfigurer – på dess kapitäl. I anslutning till den kvarvarande triumfbågen återuppfördes absiden på den gamla absidens grund. Tunnvalvet, som täcker kyrkans kor, är det äldsta bevarade valvet av denna konstruktionstyp i Skåne.

Vissa rester av västtornet finns bevarade, men detta har inte återuppförts. Av det endast en och en halv meter höga murfragmentet, med inslag av tegel, kan man sluta sig till att detta torn inte hört med till den äldsta byggnaden.

Det anglo-iriska inflytandet antyder att kyrkan tillkommit tidigare än de flesta andra romanskt anlagda Skånekyrkorna, troligen redan under första delen av 1100-talet, i varje fall före år 1150. Sin närmaste like i frågan om interiörens utformning anses Borrie kyrka ha i S:t Benets i Cambridge. Bland inventarierna lägger man märke till det stora triumfkrucifixet från 1400-talet (på norra långhusväggen) rökelsekaret av romansk typ (i södra altarnischen) och den rustikt skurna altaruppsatsen från tidigt 1600-tal, krönt med Kristian IV:s namnschiffer.