Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Om gravrätt

Rätten till en gravplats kallas för gravrätt och det går att bli gravrättsinnehavare på många olika sätt. Det vanligaste är att gravrätt uppstår när någon avlider.

Gravrättsinnehavare

Dödsboet till den avlidne anmäler till begravningshuvudmannen vem eller vilka som ska vara gravrättsinnehavare. Enligt begravningslagen kan endast släkt eller personer med nära anknytning till den avlidne, eller till annan som har gravsatts i samma grav, bli gravrättsinnehavare. Även allmänna arvsfonden och juridiska personer kan bli gravrättsinnehavare. Begravingshuvudmannen avgör vem som kan bli gravrättsinnehavare. Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen.

Om ingen vill vara gravrättsinnehavare måste begravningshuvudmannen meddelas om det. Gravrätt kan också överlåtas genom ett förordnande till släkt eller annan med nära anknytning till gravrättsinnehavaren. Det går att vara gravrättsinnehavare till gravplatser med full eller begränsad gravrätt. Gravrättsinnehavaren har både rättigheter och skyldigheter.

Full gravrätt och kostnader

Gravrättsinnehavare till gravplats med full gravrätt har rätt att bestämma hur gravanordningen, till exempel gravstenen, ska se ut och vem som ska gravsättas inom gravplatsen. En gravrättsinnehavare har alltid rätt att gravsättas i den grav han eller hon är innehavare till.

Dödsboet står för alla kostnader som inte ingår i begravningsavgiften. Om dödsboet saknar pengar kan kommunens socialförvaltning gå in och täcka vissa kostnader. Gravrättsinnehavaren måste se till att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick. I begreppet ordnat och värdigt skick ingår, förutom själva skötseln av gravplatsen, även att se till att gravanordningen inte utgör ett hot mot arbetsmiljön och säkerheten på gravplatsen. Om gravvården är ett hot mot miljöskyddet, hälsoskydd och arbetstagarskydd får begravningshuvudmannen åtgärda felet omedelbart. Gravrättsinnehavaren ska snarast informeras om åtgärden. Åtgärder på gravvårdar bekostas i de flesta fall av gravrättsinnehavaren.