Foto: Magnus Aronsson

Representantskapet

Stiftsgårdens representantskap är en unik samarbetsform till ömsesidig nytta för stiftets församlingar och Stiftsgården i Rättvik. De övergripande frågorna är: Hur kan Stiftsgården stödja arbetet i församlingarna och vad önskar församlingarna få för stöd från Stiftsgården? Varje församling har rätt att utse två ledamöter samt ledamöter från t ex Kyrkans Unga och Församlingsråd.

Representantskapet träffas två gånger per år. Vid mandatperiodens första möte utses en styrelse som tillsammans med Stiftsgårdens föreståndare planerar och genomför representantskapets möten. Styrelsen ska också följa arbetet och vara en diskussionspart till ledningen för Stiftsgården. Målsättningen med mötena är att ge kunskaper och nya infallsvinklar inom olika aktuella områden.