Foto: STI

En väv av mänsklig mångfald, kurs på STI i oktober 2019

Nyhet Publicerad Ändrad

En kurs om kulturmöten och religionsdialog i Jerusalem, 11 – 16 oktober 2019

Jerusalem Foto: STI

Lärare: Docent, Dr Ruth Illman, lokala föredragshållare, akademiska experter och företrädare för de tre religionerna som präglar Mellanöstern regionen samt docent, Dr Maria Leppäkari, institutets direktor.

Omfattning: 5 ECTS (närstudier i Jerusalem 35 h, självstudier 100 h)

Mål för kursen

Efter genomgången kurs förväntas deltagarna känna till och kritiskt kunna diskutera de mest centrala teorierna och begreppen som hör till kursens område, kunna tillämpa dessa kunskaper på konkreta situationer och i aktuella samhällsdiskussioner på ett nyanserat sätt, kunna uttrycka en etisk, praktisk och teoretisk förtrogenhet med ämnesområdet i text och tal, kunna knyta an kursens innehåll till den egna vardagen samt känna till det mångkulturella och mångreligiösa Jerusalem.

Kursinnehåll: I kursen presenteras och diskuteras olika teorier och perspektiv på kulturmöten, religionsdialog, interkulturell kommunikation och kulturkonflikter samt hur den här diskussionen levandegörs i det konkreta mötet med de många religionernas och kulturernas Jerusalem. Kursdeltagarna bekantar sig med centrala texter, arbetar enskilt och i grupp, diskuterar, analyserar och tillämpar kursstoffet under exkursioner och i mötet med lokala lärare och aktörer för att på ett mångsidigt sätt fördjupa sig i betydelsen av dessa begrepp och infallsvinklar i dagens samhälle. Kursens perspektiv utgår från en humanistisk syn på begreppen kultur och religion som dynamiska och tolkningsbara. Kursen behandlar religions- och kulturmöten främst ur ett mellanmänskligt perspektiv (möten mellan människor), men tangerar också samhälleliga och politiska perspektiv.

Ruth Illman Foto: Donnerska Institutet

Målgrupp: Kursen lämpar sig som fortbildning för personer som arbetar inom skolvärlden, t.ex. lärare på olika utbildningsområden och -stadier (grundskola, gymnasium, högskola, yrkesutbildning m.m.), inom kyrkan eller andra ideella organisationer samt inom förvaltning och administration inom den offentliga eller privata sektorn. För studerande på magisternivå och forskarstuderande inom lämpliga utbildningsprogram kan kursen med kompletterande skrivuppgifter ge högskolepoäng (5 ECTS), vilket förutsätter överenskommelse mellan kursdeltagaren och den egna handledaren.

Undervisningsformer: närstudierna i Jerusalem omfattar föreläsningar, smågruppsarbete, diskussioner, exkursioner samt muntliga och skriftliga övningar individuellt och i grupp samt möten med lokala aktörer. De valfria självstudierna omfattar litteraturstudier och ett skriftligt slutarbete.

Anmälan till kursen En väv av mänsklig mångfald. En kurs om kulturmöten och religionsdialog i Jerusalem sker via e-post: Kursdeltagarantalet är begränsat.

Sista anmälningsdag 10 september 2019. Skriv referens ”STI course registration” som rubrik i ämneskolumnen. Skicka namn, kontaktuppgifter och nationalitet till: hiba@swedtheol.co.il

Kursavgift: 6800 ILS/ 17 657 SEK*/ 1 688 EUR* enligt valutakurs 2019-04-17
Universitetsstuderande får 35 % rabatt tack vare bidrag från Lunds Missionssällskap, kursavgift 4420 ILS/ 11 477 SEK*/ 1 097 EUR*.

I priset ingår helpension och boende på STI, föreläsningar, studiebesök, exkursioner, guider, busstransporter, inträdesavgifter, m.m. Deltagaren betalar kursavgiften i samband med bekräftad deltagande. Kursavgiften betalas in på STIs bankgiro 142-8366 senast 15.09.2019. Vid eventuell avbokning av kursdeltagande är avgiften 30 procent av bokningens pris. Om deltagaren avbokar efter 30.9.2019 uppbärs hela kostnaden för kursen. Priset är exklusive resekostnader. Flygresa bokas och betalas av deltagare själva.

För frågor om kursen, kontakta institutets direktor maria.leppakari@svenskakyrkan.se

Kursinformation PDF

Kurslitteratur: Illman, Ruth & Peter Nynäs: Kultur, människa, möte. Ett humanistiskt perspektiv (Lund: Studentlitteratur, 2017) samt ett urval artiklar.

Kursprogram*

Dag 1    Ankomst, check in, praktisk info samt middag på STI.

Dag 2    Frukost. Kursintroduktion. Föreläsning: Hur förstå kultur och religion i en föränderlig värld? (kapitel 1–2). Diskussion i grupper: arbetsuppgift 1. Välkomstlunch vid STI. Exkursion till Gamla staden med studiebesök i Gravkyrkan med dess många kyrkosamfund och Västra muren, m.m. Introduktion till Sabbat, deltagande i sabbatsgudstjänst och sabbatsmiddag.

Dag 3    Frukost. Föreläsning: Stereotyper och symboler i kulturmötet. Exkursion till Betlehem och möten med lokala aktörer. Lunch hos Birgittasystrarna. Studiebesök i Födelsekyrkan. Middag på STI. Diskussion i grupper: arbetsuppgift 2.

Dag 4    Frukost. Föreläsning: Kulturmöten = möten mellan människor (kapitel 3). Möte med lokala aktörer och diskussion om samexistens i Jerusalem. Lunch vid STI. Diskussion i grupper: arbetsuppgift 3. Studiebesök till Mahane Yehuda marknaden med temat föränderliga rum.

Dag 5    Frukost. Exkursion till Galileen: de heliga platserna, besök i kibbutz, gästföreläsning i en sukkah av en lokal expert om religionsdialogens betydelse för fredsarbete i regionen. Middag och övernattning i drusbyn Peki'in.

Dag 6    Frukost. Exkursion i Galileen fortsätter: gästföreläsning om druskulturen. Föreläsning: Mötets moraliska dimensioner och diskussion om kultur, religion och kommunikation (kapitel 4) i grupp. Tillbaka till Jerusalem, middag på STI.

Dag 7    Frukost. Exkursion till moskéområdet Haram esh-Sharif på morgonen. Avslutning, reflektioner och utvärdering. Lunch på STI och avfärd till flygplatsen.

*Eventuella ändringar i programmet kan förekomma