Norumssalen - bisättningssal

Byggnaden som stod färdig 2012 innehåller lokal för kistförvaring samt för bisättning och borgerlig begravning.

VAD ÄR SALEN TILL FÖR?
Den 1 januari 2000 ändrades relationerna mellan kyrkan och staten. Från och med
detta datum betalar alla som är folkbokförda i Sverige en begravningsavgift, oavsett tro och medlemskap i trossamfund. Begravningsavgiften administreras av Riksskatteverket.

Stenungsunds pastorat bedriver i likhet med de flesta andra av Svenska kyrkans
församlingar (och några kommuner) begravningsverksamhet på uppdrag av staten, och har således vissa skyldigheter att uppfylla - bl.a. att tillhandahålla en lokal
för förvaring och visning av stoftet, en s.k. bisättningslokal, samt en lokal för borgerliga begravningar.

Planerna för en ny byggnad vid Norums kyrka uppstod ur olika behov, både från
begravnings- och församlingsverksamheten. Bristen på lämplig lokal för såväl bisättning som borgerlig begravning var påtaglig. Bisättning ägde rum i ett inte helt ändamålsenligt förrum till kistförvaringen.

Borgerliga begravningar anvisades till ett mindre rum i församlingshemmet. Detta
rum fick vid varje tillfälle möbleras om och ordinarie barn- och ungdomsverksamhet flytta. Det fanns också en önskan att få bort transporter av kistor förbi församlingshemmet.

PLANERNA PÅ EN NY mer ändamålsenlig byggnad för de olika behoven började ta form 2009. Arkitekten Joaquim Tarrasso kontaktades. Joaquim är från Barcelona där han drivit ett arkitektkontor. Sedan några år är han bosatt i Göteborg och där knuten till Chalmers och arkitektutbildningen.

Den första uppgiften blev att tillsammans med berörd personal utreda funktionskraven och den bästa placeringen av en ny byggnad. Logistiken för manuella transporter av kistor mellan kistförvaring och kyrka var inte helt lättlöst i de kuperade omgivningarna. Tillgängligheten för funktionsnedsatta
skulle tillgodoses liksom närhet till församlingshemmet, med tanke på minnesstunder i anslutning till begravning.

Efter att placering, logistik och funktion definierats kunde arkitekten börja arbeta med formgivning och gestaltning.

NÄR VÅRA FÖRFÄDER BYGGDE Norums kyrka, byggde de med hög kvalitet, solida material och utifrån sin tids rådande arkitektoniska ideal. De byggde en beständig kyrkobyggnad för kommande generationer
och för lång tid framåt.

Så ville vi också bygga. Med gedigna traditionella material, hög teknisk kvalitet och
i en arkitektur som skulle ge ett tydligt uttryck av vår tid. Vi önskade oss också en byggnad som inte dominerade över kyrkan utan som kompletterade den. Att minimera underhållet utan att ge avkall på materialen var viktigt.

Volymmässigt och upplevelsemässigt skulle rummet för bisättning och begravningsceremoni fungera lika bra för fyra personer som för fyrtio.

INSPIRERAD AV NATUREN runt Norums kyrka, den vackra stenmuren runt kyrkogården och materialen och formen i det nedbrunna kyrkstallet, kom Joaquim Tarrasso fram med en känsligt ritad byggnad i uteslutande naturliga och traditionella material.

En byggnad anpassad till, och i harmoni med naturen och befintliga byggnader men
samtidigt med ett helt eget uttryck. Det är en traditionell träkonstruktion på
en platsgjuten grund. Utvändigt en furupanel, taktäckning av skiffer och invändigt
en granpanel. På golvet ligger flammad grå bohusgranit från Ävja. Samma sten finns
i markbeläggningen utanför byggnaden. Fönster är placerade och utformade för att
ge utsikt och ljus utan insyn. Utanför står en äldre vitputsad byggnad kvar. Det är en gammal likbod som vittnar om en annan tid vid Norums kyrka.

Det är med stolthet och viss spänning vi nu ser bygget bli klart. Det är vår förhoppning att byggnaden skall fungera och upplevas såsom det är tänkt.


Helena Lindholn, teknisk chef.

Läs eller ladda ner informationsfolder om Norumssalen här >>