Diakonmärket, halsband
Foto: Madelen Zander/IKON

Diakoni

Vi jobbar med diakoni - kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen.

  Kort info. | Diakon

  Diakon är grekiska för "tjänare". Diakoni kallas ibland ”tro i handling” – att finnas till hands, bry sig om och vara intresserad av människor, att ha möjlighet att ta sig tid när en människa behöver råd och stöd.

  Människan i centrum

  Diakonen arbetar mitt i församlingen och har ansvaret för kyrkans sociala arbete. Diakonen stödjer människor i att finna sig själva och en plats i tillvaron. Det kan handla om att samtala och ge stöd, uppmärksamma brister i samhället och bedriva ett påverkansarbete. Till uppgifterna hör att leda ideella eller andra grupper i församlingen, ordna hembesök eller sjukbesök, arbeta med barn och unga, personer med missbruksproblem eller asylsökande. Det handlar också om att föra de utsattas talan och formulera de dilemman som välfärdssamhället skapat.

  Utåtriktat, socialt yrke

  Diakonen är en naturlig länk mellan kyrka och samhälle och har ofta ett stort kontaktnät. Kontakter med socialtjänst, kommun, sjukhus, arbetsförmedling, försäkringskassa och ideella organisationer är vanliga. Till yrkesrollen hör att stödja dem som hamnat mellan olika offentliga instansers ansvarsområden och att ibland ge stöd i juridiska processer.