Foto: Torbjörn Skogedal/Vipera bildarkiv

Ugglums kyrka

Ugglums kyrka är en av fyra kyrkor i Gudhems församling, i Stenstorps pastorat.

Kyrkan är från medeltiden och ursprungligen uppförd på 1100-talet eller under tidigt 1200-tal. År 1820 förlängdes den åt öster och fick ett korparti samt en sakristia med läktare. Det gamla vapenhuset på kyrkans södervägg togs bort och ett nytt byggdes på västra gaveln. Kyrkan fick vid denna tidpunkt även ett nytt platt träinnertak och nya bänkar.

Den nuvarande sakristian på norrfasaden uppfördes 1913-14, efter ritningar av arkitekterna Hj. Tessing och Sigurd Curman. Vid samma tid restaurerades kyrkan även invändigt och fick då ny orgelläktare och ny orgel, tillverkad av Nordfors & Co. I samband med renoveringen tillkom också nya bänkar, nytt golv och två nya ljuskronor. Dessutom gjordes ett antal förändringar av fasaden där gamla fönster sattes igen, samtidigt som nya togs upp.

Elektriskt ljus, bänkvärmare och elradiatorer installerades vid en renovering 1951. Vid samma tid målades kyrkan om invändigt enligt färgsättning av konservator Olle Hellström och yttertakets taktegel lades om.

Kyrkan skall på 1970-, och 1980-talet ha målats om invändigt med plastfärg. 1995 sattes en modern furutrappa in i vapenhuset då den äldre angripits av skadeinsekter. 1997 ersattes denna av en trappa mer anpassad till kyrkans kulturhistoriska värde.

 Vid en restaurering 1998 togs fragment av medeltida målningar fram i kyrkans nordvästra del. Samtidigt återställdes delvis kyrkorummet delvis så att det återfick det utseende som fanns efter renoveringen 1913-14. Delar av golvet under bänkarna byttes också ut eftersom det var i dåligt skick.

Klockstapeln, som ursprungligen var mycket liten och med ryggåstak, byggdes om år 1826 till sin nuvarande utseende. Den restaurerades 1994.

Under 2021 målades kyrkan om utvändigt.

Gudhems församling

Gudhems församling i Stenstorps pastorat ligger inom Falköpings kommun, något västerut invid vägen mot Skara.