Foto: Sven-Erik Falk

Östra Tunhems kyrka

Östra Tunhems kyrka är en av fyra kyrkor i Gudhems församling, i Stenstorps pastorat.

Kyrkan byggdes 1900 efter ritningar av arkitekt Lars Kellman. Den uppfördes i nygotisk stil med stora, spetsbågiga fönster och hög tornspira. Invändigt var kyrkorummet kraftigt dekorerat enligt de då gällande stilidealen med öppen takstol och rikt utskurna trädetaljer. I kyrkorummet och på orgelläktaren fanns plats för 130 församlingsmedlemmar.

Kyrkan brann ned i november 1938 och efter branden kvarstod endast stommen. Återuppbyggnaden skedde 1946-49 efter ritningar av arkitekt Adolf Niklasson. Kyrkan fick i och med denna ett stramare formspråk såväl interiört som exteriört.

Exteriört spritputsades kyrkan, fönsteröppningarna förminskades och fick en flackare spetsbåge, tornet fick en mindre spira och på tornets södra fasad revs det utvändiga trapphuset. Arkitekten ritade all fast inredning som än idag finns kvar i originalskick.

1991 genomgick kyrkan en exteriör restaurering. Putsen kalkades om och taket målades. Vid denna restaurering hittades skador i tornets stomme och klockstol vilka varit med om branden 1938.

Gudhems församling

Gudhems församling i Stenstorps pastorat ligger inom Falköpings kommun, något västerut invid vägen mot Skara.