Mässa i Vibble kapell
Foto: Ylva Andersson

Församlingsinstruktioner

Läs här om församlingens mål. Församlingsinstruktionerna är ett redskap för att förverkliga allt vi vill.

Församlingsinstruktion:

Jesus Kristus samlar sitt folk kring ordet och sakramenten och sänder dem som tillhör detta folk ut i sin tjänst. All verksamhet i församlingen skall stödja detta:

Den bör inbjuda till kurser om kristen tro i form av Alpha, katekumenat eller liknande. Församlingen stöder vidare genom kollekt åtminstone en gång i månaden mission i andra länder.

Församlingen ägnar sig också åt mission i den meningen att den inte minst vid de kyrkliga handlingarna möter många kyrkoovana människor och i det sammanhanget ges många tillfällen till missionerande förkunnelse. Även församlingsblad och annan information vänder sig till en vidare krets än de redan troende.

Varje människa är en Kristi missionär när hon i sitt liv vittnar om Hans närvaro. Här finns i vardagslivet hur många möjligheter som helst för var och en att efter personlig läggning och förmåga intyga att Kristus är en verksam och levande kraft i det egna livet och övertyga grannen, släktingen eller vännen om att Han kan bli det också i deras.

Mission

Varje människa som firar gudstjänst sänds av Jesus Kristus ut till ett liv i tjänst åt sin nästa. Hon har att i sitt sammanhang vara sin medmänniska till hjälp och stöd. Detta är den främsta betydelsen av församlingens diakoni. Utöver detta bör diakoni i församlingen bedrivas organiserat genom frivilliginsatser och av personer som i sin anställning har att arbeta diakonalt. Församlingen ska också fortlöpande inventera de diakonala behoven och låta dessa styra de diakonala insatserna. Diakonens medverkan i gudstjänsten är ett tecken på sambandet mellan gudstjänst och tjänst i världen.

Diakoni

Såväl avlönade som oavlönade medarbetare ska genom regelbundet återkommande fortbildning ges möjlighet att allt bättre utföra sina uppgifter och möta framtidens fordringar. Församlingens anställda bör beredas möjlighet att delta i stiftets egna fortbildningar.

I det sändningsuppdrag Jesus Kristus gav sina lärjungar inneslöts också en uppmaning till att bedriva undervisning (”och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er”). Som då gäller detta ”alla folk” och visar sig i dop- och konfirmationsundervisning, liksom i erbjudandet också till dem som har en svagare relation till den kristna tron att bättre lära känna den. Hjälp till andlig fördjupning ska ges också den som redan lever ett kristet liv. Som särskilt prioriterad, också ekonomiskt, måste betraktas den undervisning som ges församlingens unga genom konfirmationsförberedelse och ungdomsverksamhet.

Undervisning

Vi vill också underlätta den inre tillgängligheten genom en så rik musikalisk gestaltning av gudstjänsten som församlingens resurser tillåter. Att människor trots sina stora olikheter befinner sig lika nära Kristus framgår i gudstjänsten av att så många som möjligt delar på uppgifterna, vare sig de utförs vid ambon, orgeln, altaret eller i kyrkbänken. Också de många uppgifterna runt omkring gudstjänsten, som kaffekokning, bilskjutsande, psalmboksutdelning och kollekträknande framhålls som tjänst åt Gud.

Att Kristus själv vill möta alla människor visar sig genom att vi försöker göra gudstjänsten tillgänglig för alla. Vi vill försöka hjälpa till med:
- transporter till och från kyrkan,
- hörslinga,
- tillgängligt vatten och toalett,
- utrymme för små barn,
- tillgänglighet för rullstolsburna,
- gångar som gör kyrkobyggnaden lättillgänglig,
- vid behov införskaffas teckentolk,
- även andra gudstjänstspråk än svenska kan förekomma.

Kyrkoåret med dess periodiska återkomster av ljus och mörker, sådd och skörd hjälper oss att förankra Kristi liv i vår egen verklighet. Också det ska våra gudstjänster återspegla.

Alltsedan den första påskdagen har den uppståndne Kristus varje söndag mött sin församling. Så sker ännu i Stenkumla församling och det är kring detta möte vi bygger vårt gudstjänstliv. Utöver den söndagliga högmässan kan emellertid också andra gudstjänstformer användas.

Gudstjänst

Som en följd av detta förstår församlingen sin grundläggande uppgift som att den ska fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.
De rader som nu följer vill vara en tillämpning av denna insikt.

Samlingen syftar alltid till sändningen, därför att varje kristen har fått en uppgift av Gud att vara ett tecken i världen på hans närvaro. I gemenskap hjälps vi åt att försöka förstå vilka uppgifter vi fått och hur vi ska utföra dem.

Med Ordet menar vi det levande Ord som förkunnas och utifrån vilket det undervisas i församlingens liv och som överensstämmer med Guds eget ord som vi känner det genom Bibelns profetiska och apostoliska skrifter. Syndaförlåtelsen, dopet och nattvardens bröd och vin är sakrament därför att det är vad Gud själv gör och ger i kretsen av dem han kallat till sig.