Starrkärr-Kilanda församling

Prata med oss

Kontakt

Starrkärr-Kilanda församling Besöks- och postadress: Göteborgsvägen 93 B, 44632 Älvängen Telefon: +46(303)444000 E-post till Starrkärr-Kilanda församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Församlingsinstruktion

Församlingens huvudsakliga styrdokument. Framtaget av församlingens förtroendevalda tillsammans med anställda och ideella medarbetare.


Församlingsinstruktion för Starrkärr-Kilanda församling

I församlingen finns tre prästbefattningar: en kyrkoherde och två komministrar samt tre diakonbefattningar. Stiftsstyrelsen har beslutat att minst två komministerbefattningar skall finnas i församlingen.

I församlingen finns en organistbefattning och två kantorsbefattningar.

I församlingen/pastoratet finns följande kyrkor:

 • Starrkärrs kyrka
 • Kilanda kyrka                                                                                                                    
 • Älvängens kyrka
 • Nols kyrka

Denna församlingsinstruktion godkänndes av kyrkofullmäktige, kyrkoherde och domkapitel i november 2015. 

Regler som domkapitlet beslutar om

 •  I Starrkärr-Kilanda församling skall huvudgudstjänst med nattvard firas minst var tredje vecka.
 • Församlingen får sammanlysa huvudgudstjänsten med grannförsamling, alternativt fira den som ekumenisk gudstjänst följande sön- och helgdagar: Nyårsdagen, Kristi Himmelfärds dag, Midsommardagen och Mikaeliidagen.
 • Domkapitlet har beslutat att en kyrkomusiker i församlingen ska vara organist.
 • Konfirmandarbetet följer Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbetet

Omvärldsbeskrivning

I Starrkärr-Kilanda församling, som är en del av Ale kommun, pågår stora förändringar avseende befolkningsstrukturen. År 2012 invigdes en fyrfältsmotorväg, dubbelspårig järnväg och lokalkörbanor. I församlingens två tätorter Nol och Älvängen stannar pendeltågen som förbinder Ale kommun med Göteborg. I Älvängen stannar Västtågen som förbinder Ale norrut med Trollhättan med omnejd.

I tätorterna Älvängen, Nol och Alafors är nya bostadsområden under uppbyggnad eller är projekterade för de närmaste åren. Det rör sig om mellan 500 och 1000 nya hushåll.

Statistik som rör arbetslöshet, sjuk-och aktivitetsersättning, ohälsotal, medelinkomst, ungdomsarbetslöshet etc. visar att Ale kommun i de flesta fall ligger något bättre till i jämförelse med riket som helhet. Ett undantag är dock statistiken för självmord. Även om det är relativt få personer det handlar om är det oroväckande siffror. Vad avser barns och ungdomars behov finns, liksom i landet som helhet, siffror som talar om ökande psykisk ohälsa.

Omkring 70 % av Starrkärr-Kilandas knappt 12 000 invånare är medlemmar i Svenska Kyrkan.

Den stora inflyttningen i församlingens olika delar verkar vara den stora utmaningen och möjligheten för församlingen i nuläget. I situationer med stor inflyttning där familjer ännu inte har hittat sina nätverk och sociala kontakter, med risk för otrygghet och rotlöshet, kan kyrkan ge stabilitet och sammanhang. I församlingen finns de som bott och/eller arbetat här länge vilket är en stor fördel i det långsiktiga arbetet.

Starrkärr-Kilanda församling önskar i denna situation få stå för trygghet och tradition för såväl de som redan finns här som för de människor som flyttar in. Tryggheten finns i evangeliet om Jesus Kristus och traditionen och sammanhanget i kyrkans tusenåriga historia i bygden.

Barnkonsekvensanalys

Församlingen har idag ett tydligt fokus på barn- och ungdomsverksamhet och vill fortsättningsvis arbeta vidare och stärka dessa verksamheter. Vi har i utarbetandet av denna församlingsinstruktion beaktat barnens delaktighet och behov så att de i församlingen får möjlighet att växa och få en egen gudsrelation. Därför skall barn och ungdomar vara en naturlig del i församlingens planering.

Detta innebär

 • att barnen ska få samma resurser och förutsättningar som andra verksamheter
 • att församlingens resurser på barn- och ungdomsverksamheten ska användas på ett långsiktigt och hållbart sätt
 • att barn i utsatta livssituationer ska prioriteras i församlingens verksamhet
 • att barnens särskilda behov av trygghet, kontinuitet och närhet ska tillgodoses
 • att familjegudstjänster och barn- och ungdomsverksamhet ska inkludera barnen i såväl planering som genomförande

Pastoralt program

Svenska kyrkan i Starrkärr-Kilanda församling är en del av den världsvida kyrkan och delar den kristna bekännelsen och lovsången till en treenig Gud.  Samtidigt som församlingen är en lokal gemenskap med lokalt självstyre, är den en del av ett stift och Svenska kyrkan som trossamfund.

Kyrkans tro innebär en grundläggande tillit till Gud. I församlingen vill vi synliggöra den gudsbild som Jesus lyfter fram, bilden av en Gud som helar och älskar oss med en villkorslös kärlek. Vårt centrum och vår livskälla är Jesus Kristus och evangeliet om honom.

Församlingen är en gemenskap av de människor som tillhör Svenska kyrkan inom församlingens område. Men Kristi kyrka i Starrkärr-Kilanda församling blir synlig genom dem som aktivt väljer att här vara en del av kyrkans gemenskap och därför möts till församlingens gudstjänster och andra verksamheter, genom dem som vill ta del i det gemensamma uppdraget att förmedla evangeliet i ord och handling.

Vi vill vara en öppen, levande och välkomnande kyrka där det finns rum för alla.

De människor som kommer till kyrkan ska ges möjlighet att bli delaktiga och involverade i församlingens arbete och de som är engagerade i församlingen ska känna att deras röst blir hörd.

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Dessa uppgifter är inte klart avgränsade storheter utan är fyra viktiga pusselbitar som griper in i varandra och tillsammans med flera andra bitar bildar en helhet, en bild av församlingen. Till de fyra pusselbitarna gudstjänst, undervisning, diakoni och mission vill vi foga ytterligare ett par som vi menar är väsentliga för helheten: bönen och musiken.

Gudstjänst

Gudstjänsten är Guds folks gemensamma samling kring Jesus Kristus som den levande Herren och världens Frälsare. I gudstjänsten tar församlingen gestalt och tydliggör vad den ytterst är: Kristi kropp i den här världen, Jesus närvarande på orten. Detta sker både för församlingens skull, som då byggs upp i gemenskap, och för världen skull, som ett vittnesbörd om Guds närvaro i vår värld.

Församlingens gudstjänstfirande sker på olika platser, under olika former och under veckans alla dagar. Människors olika erfarenhet, behov och uttrycksmedel måste ges utrymme i gudstjänstfirandet. Gemensamt är dock lovsången till Den Treenige, Guds tilltal genom bibelns ord och vårt svar i bön och bekännelse.

Centrum i församlingens gudstjänstliv är söndagens mässa där hela Guds folk samlas i glädje över Guds godhet och kärlek till människor, och får del av Kristus själv genom brödet och vinet, hans kropp och blod, och där samhörigheten med Kristus och den världsvida Kyrkan framhävs eftersom vi, ”fastän många”, är ”en enda kropp”.

Gudstjänst och vardagsliv hör samman. Den kristne bär med sig vardagens mödor och glädjeämnen till gudstjänsten och genom Jesu välsignande händer förvandlas vardagen till en Guds tjänst genom tjänst för andra människor.

När vår tid fokuserar alltmer på individens behov av bekräftelse och lycka vill församlingen peka på gudstjänstens tydliga drag av gemenskap och tjänst. Vi firar gudstjänst lika mycket för andras skull, som för vår egen.

Vi vill arbeta för

 • att glädjen och lovsången över Guds verk genom både skapelse och frälsning dominerar församlingens gudstjänstliv
 • att gudstjänstens karaktär av gemenskap och betjänande av varandra förstärks då församlingen samlas till gudstjänst
 • att det diakonala perspektivet av omsorg om den enskilda människan får en större plats, både i våra gudstjänster och i samband med dem  
 •  att de människor som har svårigheter att delta i församlingens gudstjänstliv ändå ges möjlighet att känna sig delaktiga i den 

Undervisning

Församlingens uppdrag att bedriva undervisning har sin grund i Jesu dopbefallning: ”…döp dem…. och lär dem…”

I dag är kyrkan för de flesta människor inte längre en självklar del i människors vardag utan en av många aktörer i samhället. Därför vilar ett allt större ansvar på församlingen att vara en plats där både unga och gamla kan ta del av den kristna trons grundsanningar och vilka konsekvenser denna tro har då det gäller etik och livsstil.

Guds uppenbarade vilja i Bibeln är grunden för församlingens pedagogiska arbete men hela tiden behöver Bibelns budskap tillämpas in i vår tid och aktualiseras då nya samhällsfrågor väcks.

Församlingen undervisar inte bara med ord utan varje kristen undervisar med sitt liv och varje församling undervisar med sitt gemensamma liv och arbete.

Församlingen har ett ansvar att utrusta ideella medarbetare inom olika verksamheter i församlingen så att varje medarbetare kan möta nya utmaningar med vetskapen om att Kristi Kyrka är bärare av ett större budskap än den enskildes tro.

Kristet lärjungaskap förutsätter både kunskap och erfarenhet. Församlingen är den plats där båda dessa delar möts och bryts i en ständigt pågående reflexion över hur kristet lärjungaskap kan se ut i vår tid.

Vi vill arbeta för

 • att undervisningen sker med en stor bredd då det gäller former och uttryck som är relevanta för människor idag
 • att undervisningen sker med en öppenhet för att Gud har olika vägar att nå människor
 • att undervisningen sker med stor respekt för att varje människas tro – oavsett hennes ålder – är en fullvärdig tro
 • att undervisningen sker så att det också blir ett delande av egna erfarenheter av kristen tro och kristet liv
 • att undervisningens sammanhang tydliggör att det är en växtplats både för den som ger och den som tar emot undervisning

Diakoni

Kristus kom för att tjäna, upprätta och utge sig själv för människorna. I det diakonala arbetet skall församlingen efterlikna Kristus genom att visa omsorg om människan och är på så sätt den kristna tron omsatt i praktiskt tjänande av medmänniskan. Diakoni är Kristi praktiska kärlek förmedlad genom församlingen, hans kropp.

Diakonins grund är varje människas av Gud givna förmåga att kunna förändra människans villkor i världen. Diakonins första uppgift är att se och bekräfta varje människas unika värde som Guds skapelse och på allt sätt försöka upprätthålla hennes värdighet. Utöver detta handlar diakoni om att uppmuntra varje människas förmåga att själv vara ett Guds redskap i världen. Diakoni betyder tjänst och det är varje kristens uppgift att tjäna, upprätta och utge sig själv för medmänniskan. På så sätt bekräftas varje individs oändligt stora värde och ett rättfärdigt samhälle kan växa fram. I samarbete med alla människor ”av god vilja” görs det grundläggande diakonala arbetet i församlingen av enskilda människor som inspirerats till detta av att ha mötts av Guds kärlek genom Kristus själv.

I ett samhälle där allt fler tecken tyder på att ensamheten, den psykiska ohälsan och främlingskapet hos allt fler grupper ökar, och som en följd av detta också en ökad polarisering och ett hårdare samtalsklimat, har församlingen som gemenskap också fått en tydligare kallelse att vara en mötesplats för olika slags människor och en arena för det goda samtalet.

Att praktisera Kristi kärlek är varje kristens ansvar. För att ge goda förutsättningar för denna uppgift måste församlingen eftersträva att själv vara en läkande miljö. Det diakonala perspektivet i församlingens gudstjänster samt själavård och praktisk omsorg skapar människor som lever av förlåtelse och en vilja att upprätta.

Vi vill arbeta för

 • att stödja varje människas kreativa förmåga att ta ansvar för att kunna upprätta mäniskovärde och gemenskap
 • att samarbete med andra aktörer, i syfte att upprätta människovärdet och skapa försoning, blir en naturlig del i församlingens arbete
 • att öppna mötesplatser kommer till stånd, där samtalet mellan människor står i fokus och där samtalsklimatet är sådant att avstånden mellan människor minskar
 • att det i församlingen finns möjligheter för varje människa att vid behov få själavård och enskilda samtal.
 • att det diakonala perspektivet framhävs vid församlingens gudstjänster och att förbönen för enskilda människor lyfts fram som en verksam kraft till läkedom och upprättelse
 • att församlingen har en lyhördhet för att Gud leder in i nya arbetsfält i takt med att samhället förändras, och att resurser avsätts för dessa ändamål

Mission

Kyrkans missionerande uppdrag är en följd av Guds vilja att nå fram till varje människa med sin kärlek. Mönstret för all mission finns i den himmelske Faderns sändning av sin Son till världen för att kalla människan tillbaka till Gud. Församlingen som helhet men också dess enskilda medlemmar är sända till världen för att kalla människor in i Guds gemenskap. Sändningen innebär ett ansvar för människor i vår närhet men också genom kyrkor långt borta från vår egen, till ”alla folk” enligt Jesu egna ord i Missionsbefallningen.

Missionsuppdraget innebär också att i församlingen och samhället - också globalt - verka för att den jord vi fått att leva på blir behandlad med ansvar och enligt Guds goda vilja med skapelsen.

Missionsuppdraget enligt Missionsbefallningen delar vår församling med övriga lokala kristna församlingar, och med fördel kan satsningar inom detta område genomföras tillsammans med dessa gemenskaper. I ett vidare missionsperspektiv samarbetar vi med alla goda krafter i samhället för att främja solidaritet mellan människor och för hållbara vägval för vår jord.

Församlingens missionsuppdrag måste på en gång vara tydligt centrerat kring evangeliet om Kristus – ”gå ut och gör alla folk till mina lärjungar” - och samtidigt ske i full respekt för andra människors olika trosuppfattningar och livsåskådningar.

Vi vill arbeta för

 • att vår församling blir en stolt bärare av det eviga och livsavgörande budskapet om Jesus Kristus som världens Frälsare
 • att alla människor som bor i Starrkärr-Kilanda skall veta att de är älskade av Gud och både efterlängtade och behövda i den kristna gemenskapen
 • att enskilda människor vågar bjuda in sina vänner i församlingens liv
 • att det alltid i vår församling skall finnas en viss öppen verksamhet där trösklarna är låga
 • att församlingen blir mer synlig utanför kyrkans lokaler och att den uppsökande verksamheten tar en större plats
 • att enskilda människor blir medvetna om och engagerade i globala frågor som en del i kyrkans sändning i världen
 • att i vår egen verksamhet praktiskt genomföra sådant som gynnar ett rätt hushållande med jordens resurser och att verka för att detta skall ske också i samhället

Bön 

Kristi kyrka är en lovsjungande och bedjande kyrka, en pilgrimskyrka som är på vandring mot det himmelska Jerusalem. Under vägen, som ofta är en ökenvandring, har Gud lovat hjälp och styrka och han går, genom Anden, själv med under färden för att leda sin församling.

Guds ord ger många löften om bönhörelse och välsignelser då människan ropar till Gud. I Jesu namn, i och genom allt det han vunnit åt människan genom sin frälsningsgärning, har vi som församling en särskild tillgång i bönen. ”Väl bedit är hälften arbetat” sa en gång Martin Luther. Denna tanke behöver idag få mer genomslagskraft i församlingens arbete.

Lika viktig som den gemensamma bönen är i församlingens liv är den enskilda bönen i den enskildes liv. Båda är en förutsättning för andlig växt och mognad.

Vi vill arbeta för

 • att den gemensamma bönen blir en lika naturlig del i församlingens verksamhet som mer traditionella verksamhetsformer och får den tid den förtjänar
 • att möjligheter skapas för människor som på ett särskilt sätt vill gå in som förebedjare i församlingen, antingen i bönegrupper eller som en del i den löpande verksamheten
 • att bönen i våra gudstjänster ger ökat utrymme för konkreta och aktuella böneämnen, både vad gäller människor och den lokala förankringen

Musik

Uppmaningar att lovsjunga Gud för hans godhet är ett bärande tema i bibeln. Lovsången och tacksägelsen är därför en grundhållning i den kristna församlingens liv.  

Musiken och sången i sin variationsrikedom ger människor möjlighet att uttrycka olika slags känslor som sorg, glädje, tvivel och tacksamhet och kan därmed bli en del av bönelivet och ett medel till djupare gemenskap med Kristus. Musik och sång kan dessutom bli bärare av evangeliet till olika slags människor och sammanhang. I församlingen bör det därför finnas en stor bredd då det gäller musikens uttryckssätt.

Men församlingsmusiken kan också vara personliga vittnesbörd om Guds storhet och skönhet, och en inspirationskälla till att söka sig närmare trons centrum, Kristus.

Den gemensamma sången knyter samman människor med olika bakgrund och erfarenheter, men också kyrkans långa historia med vår nutid. Många har deltagit i lovsången före oss – och många skall följa oss. Dessutom är det musikaliska språket något djupt mänskligt, och rätt använt för den människor in i kyrkans gemenskap och Guds närhet.

Vi vill arbeta för

 • att musiken och sången har en självklar plats i församlingens liv
 • att många olika musikaliska uttryckssätt finns representerade i församlingen
 • att musiken och sången i församlingen blir bärare av evangeliet om Kristus
 • att församlingen blir en växtplats för de människor som vill utveckla musiken i församlingens tjänst
 • att församlingsmusiken blir ett medel för människan att få en personlig relation till Kristus själv