En person planterar blommor vid en grav.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Gravrättsinnehavare

Församlingen är enligt begravningslagen skyldig att föra gravbok över gravplatsen och vilka som är gravrättsinnehavare.

Huvudmannen för begravningsverksamheten är enligt begravningslagen (SFS 1990:1144) skyldig att föra gravbok eller gravregister över gravplatsen och vilka som är gravrättsinnehavare. En eller flera personer kan vara gravrättsinnehavare.

Vid upplåtelse av ny gravplats
måste dödsboet efter den avlidne inom sig utse vem eller vilka som ska vara gravrättsinnehavare på särskild blankett (Anmälan om gravrättsinnehavare). Är det ingen som vill vara gravrättsinnehavare ska även det anges på blanketten. Observera att samtliga dödsbodelägare ska godkänna gravrättsinnehavaren genom att skriva sitt namn på blanketten.

Har gravrättsinnehavaren avlidit
ska en ny gravrättsinnehavare utses. I första hand ska den vara gravrättsinnehavare som av den avlidne gravrättsinnehavaren blivit förordnad. Finns ett sådant förordnande om ny gravrättsinnehavare ska den skickas in till huvudmannen för begravningsverksamheten för att antecknas i gravboken.

Finns inget förordnande måste dödsboet efter den avlidne inom sig utse vem eller vilka som ska vara gravrättsinnehavare på blanketten "Anmälan om gravrättsinnehavare" inom sex månader efter dödsfallet. Är det ingen som vill vara gravrättsinnehavare ska även det anges på blanketten. Observera att samtliga dödsbodelägare ska godkänna den nya/nye gravrättsinnehavaren genom att skriva sitt namn på blanketten.

Gravrätten får utövas endast av den som är antecknad i gravboken eller gravregistret som innehavare till gravrätten.

Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter
Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter framgår av begravningslagen.

Om flera personer innehar gravrätten finns möjlighet att utse en av dessa att genom fullmakt företräda övriga i frågor som rör gravplatsen.

GRAVRÄTTSINNEHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

 

Till gravrättsinnehavarens rättigheter hör bland annat att:

  • bestämma vilka som ska gravsättas inom gravplatsen,
  • bestämma gravanordningens utseende och beskaffenhet,
  • bestämma gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt,
  • få gravrätten förnyad på vissa villkor vid upplåtelsetidens utgång,
  • återlämna gravplatsen till upplåtaren, huvudmannen.

 

Till gravrättsinnehavarens skyldigheter hör bland annat:

  • hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick,
  • iaktta huvudmannens bestämmelser när det gäller gravanordningarnas utseende och beskaffenheter samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt,
  • för gravrättstidens utgång till huvudmannen göra en anmälan om förnyelse av gravrätten,
  • anmäla ny gravrättsinnehavare.