Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Förtroendevalda

Styrning, ledning och organisation

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och dess ledamöter väljs vid kyrkovalet vart fjärde år. De har det övergripande ansvaret över församlingens mål och verksamhet och beslutar bl a om budget och kyrkoavgift. De utser även ledamöter till kyrkorådet.

En ledamot i kyrkofullmäktige måste vara 18 år, döpt och medlem. Röstberättigad är den som är medlem och döpt, eller ”i väntan på dop” och 16 år.

Kyrkofullmäktige i Stallarholmens församling består av 15 ledamöter och sammanträder minst två gånger om året. Sammanträdena är offentliga.

Kyrkoråd

Kyrkorådet är utsett av kyrkofullmäktige och är församlingens styrelse. Kyrkorådet handhar församlingens ekonomi och förvaltar dess egendomar. De ansvarar också för att församlingens grundläggande uppgifter blir utförda; fira gudstjänst och bedriva undervisning, diakoni och mission.

Kyrkorådet i Stallarholmens församling består av 6 ordinarie ledamöter och 3 ersättare och sammanträder ca 10 gånger per år. Kyrkoherden är självskriven ledamot.

Kyrkoordningen

Kyrkoordningen är det grundläggande dokumentet i det inomkyrkliga regelsystemet - den ställer upp ramar och riktlinjer för arbetet på de olika nivåerna. Kyrkoordningen revideras kontinuerligt och beslutas av kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ.

Läs eller ladda ner Kyrkoordningen här >>>