Foto: Lars Johnson

Anund Sture, riksråd och riddare av Räfsnäs

Anund Sture avled den 12 juni 1463. Räfsnäs, socknens huvudgård, var sedan gammalt i den mäktiga Sturesläktens ägo. Därför blev Toresunds kyrka gravkyrka för Anund Sture. Han begravdes framför dåvarande altaret. I kyrkgången finns markeringar var graven legat.

När kyrkan restaurerades 1908, doldes graven och gravstenen under golvet. Vid nästa stora reperation 1948-50, då nuvarande tegelgolv lades, återfanns stenen och flyttades då till Mariakoret. (Det gamla trägolvet återanvändes till dansbanan på Kumla festplats).

Stenens inskrift lyder: ”Arum epther Gudz börd mcdlxii (1462) tha dog vaelburin man, herr Anund Sture, riddare aff Raefsnes - Gudh hanz siel nadhe.”

Den här stenen med den rustningsklädda riddaren hör till de mest intressanta av bevarade gravstenar i Södermanland.

Kung Gustaf III uppmärksammade den och ordnade med ett statligt bidrag till gravens restaurering. 1773 kom han på besök till kyrkan för att inspektera resultatet. Märkligt att Anund Sture, till och med uppmärksammad av Gustaf III 310 år efter sin död, blev så förbigången år 1908 att man lade ett golv över hans grav. Nu finns stenen på en plats där man lätt kan betrakta den.