Foto: Illustratör Susanne Engman

Varför hållbarhet?

I Spånga-Kista församling jobbar vi aktivt med miljö och hållbarhetsfrågor sedan 2016. Varför ska en församling göra det?

 

Sedan 2016 arbetar vi enligt ”Kyrkornas miljödiplomering för en hållbar utveckling”. Det finns flera fördelar med att använda ett sådant ledningssystem för att komma framåt, det återkommer vi till längre fram i texten.

Svenska kyrkan har på nationell nivå utarbetat och antagit Färdplan för klimatet, vilket är ett ambitiöst program för att kyrkan som helhet ska vara klimatneutral redan år 2030. Vi är glada att vara en del av detta viktiga arbete.

I församlingen finns en hållbarhetsgrupp som ansvarar för att arbetet med hållbarhetsfrågorna går framåt. Gruppen träffas ungefär en gång i månaden för att planera hållbarhetsarbetet. Idéer och initiativ kommer också från andra kollegor och församlingsbor och genomförandet av det planerade arbetet görs av hela arbetslaget och är inte bundet till någon särskild yrkeskategori eller roll.

Vad är miljödiplomering?

Svenska kyrkans miljödiplomering introducerades 1999 och är ett verktyg för att jobba med hållbarhetsfrågor. Det är en metod som hjälper församlingar att strukturera sitt hållbarhetsarbete. Vad har egentligen stor miljöpåverkan? Vad har liten? Vad kan vi göra för att minska vårt klimatavtryck? Det är frågor som inte alltid är så lätta att svara på och där miljödiplomering som arbetsmetod kan vara till stor hjälp. 

Svenska kyrkans miljödiplomering har många likheter med ISO 14001 och EMAS som är utbredda miljöledningssystem i näringslivet. Standarden belyser hållbarhet ur flera perspektiv där särskild vikt har lagts vid ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Men det finns trots allt skillnader mellan att vara kyrka och tjänsteproducerande företag, Svenska kyrkans system utgår från den kristna tron där den andliga/teologiska dimensionen också ingår som en viktig del. Som kyrka verkar vi utifrån ett ansvar för skapelsen. 

Förändringsarbete är positivt, stagnation är inte att föredra. 

Spånga-Kista församlings hållbarhetsvision

Att följa Svenska kyrkans miljödiplomeringssystem är frivilligt, men många församlingar följer standarden. Att arbeta systematiskt utifrån ett ramverk gör att arbetet blir tydligt, det blir också lätt att följa utvecklingen över tid. 

Mer om miljödiplomering

I Svenska kyrkans miljödiplomeringssystem finns tre nivåer, steg 1, 2 och 3. För att uppnå varje steg krävs att vissa kriterier uppfylls. Det grundläggande arbetssättet läggs under steg1, under nästkommande steg sker påbyggnad och utveckling av det arbete som redan gjorts. När en församling känner sig redo finns möjlighet att ansöka om hållbarhetscertifiering. Då sker ett diplomeringssamtal där externa revisorer granskar församlingens arbete. Utifrån samtalet och genomgång av församlingens dokumentation görs sedan en bedömning. Om allt går vägen miljödiplomeras församlingen.

En ny granskning görs vartannat år för att avgöra om församlingen fortfarande uppfyller kraven, församlingen kan då välja att pröva för en högre eller lägre steg enligt hålbarhetsstandarden. Spånga-Kista församling har certifierats enligt steg 2 och jobbar nu för steg 3.

Hållbarhetsarbetet i Spånga-Kista församling 

Spånga-Kista församling har tagit fram en vision och en miljöpolicy. Visionen beskriver i stora drag riktningen för miljöarbetet. Policyn i sin tur beskriver närmare hur visionen ska förverkligas. Tillsammans utgör de två dokumenten grunden för församlingens hållbarhetsarbete. 

För att förstå församlingens miljöpåverkan bättre har verksamheten kartlagts i nulägesbeskrivningar. Utifrån dessa kan de största hållbarhetsriskerna identifieras och de används också för att ta fram delmål som kan driva församlingens hållbarhetsarbete framåt.

Några av våra delmål som vi vill nämna, och som du som läser kanske redan sett, är till exempel de nya lamporna i Kista kyrka. Nu lyser det bra igen och det bästa är att det har gett en stor energibesparing att byta typen av lampa i ljuskronorna. Ett annat av våra projekt är biodlingen, som vi driver för att stödja den biologiska mångfalden och uppmärksamma pollinatörernas viktiga roll, som ni har kunnat läsa om i tidigare församlingsblad. Just nu har vi fyra bisamhällen som övervintrar och vi hoppas de klarar sig bra fram till våren. Vid flera av våra lokaler har vi nu också cykelställ där man enklare kan parkera och låsa fast sin cykel, en fördel för alla som vill cykla till och från våra lokaler istället för att ta bilen. 

Vi fortsätter vårt arbete för en hållbar församling och ni är välkomna att följa oss på den resan, t.ex. genom församlingsbladet eller vår hemsida.

Hållbarhetsarbetet bärs av medarbetarnas och de förtroendevaldas engagemang och vilja till ständig förbättring. Vi tar ansvar genom att:

  • Arbeta för hållbar utveckling i alla våra verksamheter och beslutande organ, med fokus på   miljöriktig, solidarisk och rättvis utveckling.
  • Lyfta social och ekonomisk hållbarhet för individ och lokalsamhälle som en självklar del av vårt förhållningssätt.
  • Tillämpa kvalitetstänkande vid inköp och upphandling. Vi väljer miljöriktiga och rättvisa varor och tjänster i så stor utsträckning som möjligt.
  • Ge miljö- och hållbarhetsaspekter avgörande vikt vid planering och genomförande av underhåll och nybyggnation i vår församling.
  • Följa de lagar och förordningar som finns inom miljöområdet och i kulturminneslagen.
  • Hålla hållbarhetsarbetet levande genom information, utveckling och fortbildning, utbildning av nya medarbetare och förtroendevalda, samt att kontinuerligt ha en miljösamordnare utsedd.