Foto: Zhang Kaiyv

Hållbarhet i vardagen

Här kan du läsa ett axplock av hur vi arbetar med hållbarhet i vår vardag.

Hållbarhetsvision: Som ringar på vattnet...

Om oss

Spånga-Kista församling ligger i nordvästra Stockholm och har ett invånaranatal om cirka 90 000, av dessa är cirka 14 800 medlemmar i Svenska kyrkan. Arbetslaget består av 42 medarbetare. Församlingen har lokaler i Spånga, Kista och Rinkeby. Totalt äger och förvaltar församlingen åtta byggnader.

Vår roll i samhället

Vi vill att vårt arbete ska vara i linje med FN:s globala mål 2030 och vara hållbart för miljö och människor på ett sätt som bär över tid. Detta innebär att vi håller oss à jour med samhällsförändringar och nya arbetsmetoder och sätter detta i relation till kyrkans uppdrag här och nu. Det innebär även att arbetet ska vara hållbart på alla nivåer- socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Församlingen använder Svenska kyrkans miljöledningssystem för hållbar utveckling och är diplomerad enligt fas 2.

Andlig/existentiell hållbarhet

Möten och samtal

I församlingens arbete sker många möten som stöder den andliga och existentiella hållbarheten i livet. Vi möts i promenadgrupper, studiegrupper, samtalscaféer, öppen förskola och musikverksamhet, förutom vid de mer traditionella samtalen inför dop, vigsel, begravning och vid gudstjänstsammanhang. Ett av våra fokus är att skapa mötesplatser vilket gagnar den andliga och existentiella hållbarheten och öppnar för att förmedla kristen tro och tradition.

Utbildning

Fortbildning av personalen sker 1-2 gånger per termin under en förmiddag. Nyanställda informeras om det lokala hållbarhetsarbetet och uppmuntras att snarast möjligt genomgå den webbaserade kursen som finns på Svenska kyrkans intranät– Utbildningsportalen– Hållbarhet.

De förtroendevalda som tidigare inte genomgått grundläggande utbildning skall även de genomföra samma kurs.

Samarbeten

Vi samarbetar med andra goda krafter i vårt närområde kring frågor som är viktiga för människor här i församlingen. Tex arbetar vi tillsammans med med flera aktörer kring ”Sommar på torget” som är en öppen verksamhet för barn och unga på Kista torg under tre veckor på sommarlovet, bl.a. deltar Kista moskén, Fryshuset, Muslim Aid, Kista galleria i detta samarbete.

 

Ett av våra fokus är att skapa mötesplatser

Social hållbarhet

Diakoni

Hållbarhet ingår i allra högsta grad i det diakonala arbetet. Detta framgår av diakonipastoralen som utarbetats av församlingens diakoner.

Våra medarbetare

Församlingen är mycket mån om en god arbetsmiljö. För att säkerställa det har medarbetarundersökningar (Akka) genomförts, senast 2020. Arbetsledingen tillsammans med skyddsombud genomför årligen skyddsronder. Häsoundersökningar genomförs kontinuerligt i samarbete med Previa företagshälsovård.

Församlingen har tagit fram styrdokument som berör arbetsmiljö, dessa revideras vid behov, dock senast en gång per mandatperiod.

  • Arbetsmiljöpolicy (2016-03-30)
  • Policy för att motverka hot och våld på arbetsplatsen (2018-09-12)
  • Policy jämställdhet (2019-09-11)
  • Policy kränkande särbehandling (2019-09-11)

Ekologisk hållbarhet

Vår påverkan på miljön

Hållbarhetsarbetet utgår från församlingens hållbarhetsvision. Konkreta beskrivningar av övergripande mål och delmål innom arbetet finns i dokumentationen till Fas 2-diplomeringen.

Hållbarhetsvision: Som ringar på vattnet...

Med utgångspunkt i vårt ansvar för skapelsen, vill vi i Spånga-Kista församling arbeta för en hållbar framtid för hela Guds skapelse. Vi vill lyfta fram och värna hållbara värden i mötet med samtidens utmaningar när det gäller människa och natur och vi vill genom vårt exempel inspirera till att göra konkreta insatser för en bättre miljö och en hållbar framtid.

Policyer som hänger samman med hållbarhetsarbetet:

  • Upphandling och inköpspolicy (2018-09-12)
  • Placeringspolicy (2022-02-01)
  • Policy för interna konferens- och utbildningsresor (2018-09-12)
  • Miljö- hållbarhetspolicy (vision) ( 2017-02-22)

Direktverkande el kommer helt från förnybar energislag. Förbrukad fjärrvärme klimatkompenseras av leverantören i de fall då fjärrvärmen inte kommer från förnybara energislag.

Ekonomisk hållbarhet

Vårt ekonomiska ansvar

Upphandlings och inköpspolicy finns, vi försöker i möjligaste mån följa de ramavtal Svenska kyrkan förhandlat fram. Vi har ett reglemente för medelsförvaltning och en placeringspolicy. Placeringspolicyn reglerar att vi investerar i Ethos fonder som ges ut av SEB och där Kyrkokansliet har kontroll.

Vårt arbete mot korruption

Vi har ett reglemente för representation och gåvor. Vi har även en Upphandlings- och inköpspolicy som reglerar hur större inköp ska ske.