Illustrationsplan ny församlingsgård

Ny församlingsgård, uppdatering februari 2021

Under hösten och vintern har projektet, Nybyggnation församlingsgård, arbetat intensivt med att omsätta det vinnande förslagets programhandlingar i system- och projekteringshandlingar i målsättningen att kunna ansöka om bygglov under mars månad.

Kyrkorådet beslutade 9/2 att ställa sig bakom projektgruppens förslag till hur fastigheterna och lokalerna ska utformas och disponeras varför projektet nu har fokus på att färdigställa underlag för dels ansökan om bygglov dels underlag för kommande upphandling av entreprenad.

Ett antal större beslut har fattats under hösten vilka bland annat handlar om:
• Att entreprenaden ska omfattas av Boverkets uppdaterade föreskrifter kring byggregler (BBR29) redan nu
• Installation av både bergvärme och solpaneler i en strävan att vara energismarta
• Vissa kostnadsreduktioner i form av framförallt minskad yta i administrativa lokaler och det sk ”vardagsrummet”

Parallellt med projektet om nybyggnation församlingsgård har också planeringen för evakuering och tillfälliga arbets- och verksamhetslokaler påbörjats och avtal har tecknats med Halmstad Gårdshotell om lokaler som tillfälliga arbetsplatser och expedition under tiden för byggnation. Utöver församlingens hus ”Röda Längan” kommer andra, ibland tillfälliga lokaler, att användas som verksamhetslokaler och förhoppningen är att vi kommer kunna erbjuda i stort sett all ordinär verksamhet under tiden för byggnation, dock ej minnesstunder.