Kyrkängens förskola
Foto: SempreMedia

Kyrkängens förskola

Kyrkängen, som har funnits i över 25 år, är en del i församlingens barn-och ungdomsverksamhet. Kyrkängens förskola följer skollagen, läroplan för förskolan samt har en kristen profil.

Kyrkängen har en inspirerande miljö där barnen uppmuntras att tro på sin egen förmåga och ges möjlighet att utveckla ett livslångt lärande. Lokalerna är rymliga och det finns en underbar utemiljö för barnen att leka och utvecklas i.

Kyrkängen har två avdelningar. Gullvivan för de yngre barnen och Smörblomman för de äldre barnen. På Kyrkängen arbetar förskollärare, barnskötare, rektor samt kock/lokalvårdare.

Verksamhet

I vår verksamhet arbetar vi praktiskt och teoretiskt efter läroplanen för förskolan där varje barn sätts i fokus både genom den dagliga verksamheten och genom vårt digitala kommunikations- och dokumentationsverktyg "Unikum". Genom "Unikum" ges vårdnadshavare stor möjlighet att få inblick i vår verksamhet. 

Förskolans verksamhet utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

I läroplanen står att leken är viktig för barns utveckling och lärande och på Kyrkängen låter vi barnen få denna möjlighet, både ute och inne. Vi tar hänsyn till barnens egna åsikter, intressen och erfarenheter vid planeringen av det dagliga arbetet. Det är viktigt att barnen får pröva att uttrycka sig på olika sätt, både själva och tillsammans med andra. Detta kan till exempel vara genom sång, musik, bild, dans, drama, tal och skrift. Barnen ska också få möjlighet att utvecka sin kulturella identitet och detta gör vi genom att följa traditioner och vi bjuder in vårdnadshavarna till årliga evenemang som vi anordnar.

Vår profil

Vår förskola har en kristen profil vilket innebär att vi följer kyrkans traditioner och har ett nära samarbete med församlingen. Vi är med på ett par "Gudstjänster för små och stora" varje termin där barnen ofta medverkar med sång. Att delta i de konfessionella inslagen är frivilligt.

Vi arbetar med vår värdegrund och alla människors lika värde.

Ansökan

Vi är anslutna till kommunens kösystem. Anmälan görs på nedanstående länk.
Klicka här för ansökan

Vid antagning av barnomsorgsplats gör vi följande urval.
1. Syskonförtur.
2. Anmälningsdatum till kön.

Öppettider

Kyrkängens öppettider är måndag-fredag 06:30-17:30. Skulle behovet av andra öppettider vara aktuellt, ta kontakt med rektorn. Kyrkängens förskola har stängt sex dagar per år för personalutveckling, utbildning, planering och utvärdering av verksamheten.

Klagomålshantering

Enligt skollagen kap 4, §8 skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot verksamheten.
Om du, som vårdnadshavare, har synpunkter eller klagomål på förskolan, vill vi gärna veta det. Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.

Vem framför jag mina klagomål till?
Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns förskola, framför det i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår, vänd dig till rektorn så att verksamheten själv får möjlighet att agera. Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål på avsedd klagomålsblankett. Den ifyllda blanketten skickas till rektorn via e-post eller med vanlig post.
Vi behandlar inga klagomål som är anonyma.
Skriftliga klagomål delges alltid huvudmannen.

Carina Almqvist

Carina Almqvist

Söndrum-Vapnö församling

Rektor